Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i ettan

Skapad 2016-10-04 15:51 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under läsåret kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • talen 0-10 skriva siffror och räkna antal
 • dela upp talen 3-10
 • större än >, mindre än < 
 • talraden 1-12
 • udda och jämna tal
 • ordningstalen
 • matematiska begrepp
 • subtraktions begreppet, tankemodellerna ta bort och jämföra
 • addition 0-10, tankemodellerna +1, +2, +0, dubbelt och störst först
 • subtraktion 0-10, tankemodellerna -1, -2, -0 och - allt
 • uppskatta längd
 • använda likhetstecknet
 • öppna utsagor i addition 0-10
 • öppna utsagor i subtraktion 0-10
 • mönster i färg, form och antal
 • klockans hel- och halvtimma
 • jämföra, uppskatta och mäta längder och kroppsmått samt med enheterna cm och m
 • dubbelt
 • hitta sambandet
 • lösa problem, redovisa och jämföra sin lösningar
 • uppdelning och mönster
 • rita en räknehändelse, addition  
 • rita en räknehändelse, subtraktion
 • våra vanligaste geometriska former
 • lägesord

 

Hur ska jag arbeta?


Du kommer att:

 • få gemensamma genomgångar med lärare
 • arbeta laborativt
 • spela mattespel
 • arbeta med matematik utomhus
 • arbeta enskilt och i grupp
 • presentera dina lösningar för andra
 • upptäcka och uppmärksamma matematiken i din vardag
 • arbeta med iPad

Vad ska jag kunna?

Du ska visa att du kan:

 • antalsuppfattning talområdet 0-10
 • dela upp tal
 • ramsräkna 0-20
 • udda och jämna tal
 • addition och subtraktion 0-10
 • uppskatta längd
 • användning av likhetstecken
 • öppna utsagor 0-10 addition/ subtraktion
 • fortsätta mönster (färg, form och antal)
 • klockans hela och halva timmar
 • begreppet dubbelt och hälften
 • rita en räknehändelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: