Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: En speciell middag_åk789_ALL

Skapad 2016-10-04 22:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Middag för sex kommer det att bli och du får bjuda in fem gäster. De som finns eller fanns på riktigt eller de som bara finns i din fantasi. Det enda kravet är att minst två av gästerna kommer från Tyskland, Österrike eller Schweiz och åtminstone en av gästerna kommer från Sverige. Dina gäster är kändisar (minst en) eller vanliga människor. Temat innebär att skriva en plan men tyngdpunkten i ditt arbete ligger på förberedelser och presentationer. Du läser artiklar, tittar på TV-serier osv.

Innehåll

TEMA: En speciell middag

baserad på Marcel Burgers planering "Min mest speciella middag"

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bwhek1tDxdyaRDltcm9QUEpVbmM?usp=sharing

 

U = undervisning/lektion | L = Läxa

TXX% = Hur mycket procent uppdrag är del av betygssättning

L = Läsförståelse

H = Hörförståelse

S = Skriftlig produktion (stavning, grammatik, struktur, röd tråd, argumentation etc.)

T= Tala (språkriktighet, uttal, mottagare, struktur etc.)

 

 

Modul

U / L

Planering

Bedömning

1

 

TEMA: En speciell middag

 

 

1

U

https://www.youtube.com/watch?v=6VFqpRSecwM

 

 

U

MUNTLIG & TALA: Introduktion av tema En speciell middag. Middag för sex kommer det att bli och du får bjuda in fem gäster. De som finns eller fanns på riktigt eller de som bara finns i din fantasi.  Det enda kravet är att minst två av gästerna kommer från Tyskland, Österrike eller Schweiz och åtminstone en av gästerna kommer från Sverige. Dina gäster är kändisar (minst en) eller vanliga människor. Temat innebär att skriva en plan men tyngdpunkten i ditt arbete ligger på förberedelser och presentationer av cirka 10 minuter om dina gäster och middagsplanering.

Hur ser din vanliga höstmiddag ut? Finns det ett minitema förmiddagen du vill välja (tex skördefest, Sankt Martin)? Eller ska du tänka “Outside the box”? Vilka saker är viktiga för att lyckas med ”Min Mest Speciella Middag”?

Nyckelpunkter för Min Mest Speciella Middag:

1)       Vem är dina gäster?

2)       Varför inbjuder du just dem?

3)       Vilka ämnen kan du tänka dig att tala om/vilken sorts bordskonversation blir det?

4)       Vilka frågor skulle du själv vilja fråga dina gäster?

5)       Var ska du ha din middag? Musik, underhållning?

 

1

U

SKRIVA: Skriva redan nu en “shortlist” av de första personer du vill bjuda in.

 

 

1

U

https://www.youtube.com/watch?v=KHU8GfDLaN4

Circus Halligall & Spigel artikeli: Titta & Läsa artikel "Welthungerbericht"; reflektera, skriva

 

S15%

L5%

H15%

1

L

SKRIVA: Utveckla din gästlista. Vem är dina gäster (skriv en kort profil av 50 ord per gäst)? Varförbjuder du in just de här (motivera i en mening)? Och vilka 3 unika frågor du vill fråga varje gäst? Bestäm en preliminär plats för din middag. Lämna in vid nästa lektionstillfälle.

 

Förbered din muntliga presentation (3 gäster).

 

S15%

2

U

TALA & LYSSNA: Del 1 Presentation av gäster. Cirka 7 minuter per individuell presentation. Varje presentation får en gruppdiskussion. Alla andra i gruppen skriver minst 5 Twitter-likande meddelande om varje presentation som reflekterar deras hörförståelse.

T15%

H10%

 

2

L

LÄSA & SKRIVA: Välj tre middagsplaneringar . Fantasiera om hur det skulle bli om du var med på just de. Formulera 6 Twitter-liknade meddelande (skicka till anna-lena.liss@uppsala.se via e-post) till de middagarna som du har valt. Tips om vilket innehållet dina Twitter-liknade meddelande måste ha kommer från lärare.

 

Förbered din muntliga presentationdel 2 (3 gäster).

L15%

3

U

TALA&LYSSNA: Del 2 Presentation av gäster. Cirka 7 minuter per individuell presentation. Varje presentation får en gruppdiskussion. Alla andra i gruppen skriver minst 5 Twitter-likande meddelande om varje presentation som reflekterar deras hörförståelse.

T20%

H10%

 

3

U

Grammatik och stavning. Saker som är viktiga eller upptäckta svårigheter. Vi går igenom det ni behöver.

 

3

L

RESEARCH & SKRIVA: Vilka maträtter skulle du vilja att det fanns på din middag? Gör en meny i Word eller Open Office eller direkt på papper. Tänk på presentationen av din meny, det måste kunna användas direkt i restaurangen /  på bordet där du har din middag. Tänk på huvudingredienserna av varje rätt. Fundera på hur många rätter, mellanrätter det ska finnas och även på vilken dryck du rekommenderar med varje rätt. Ta med till nästa lektion till alla i gruppen (skriv ut hemma eller fråga din vanliga klasslärare om du får kopiera papper) eller skicka via e-post till anna-lena.liss@uppsala.se

 

4

U

TALA & LYSSNA: Presentera din meny kort till din grupp. Gruppdiskussion / reflektera / värdera.

 

 S5%

4

U

SKRIVA: Skriv en dialog mellan dig och två gäster. 600 ord

S10%

4

V

SKRIVA: Slutför din dialog. 600 ord. Skicka in din dialog via Email till anna-lena.liss@uppsala.se. Träna på att läsa upp dialogen.

 

5

U

Inspelning av dialogen.

T 5%

5

U

Översättning

Göra filmer?

L5%

S5%

6

L

Avslutning, Utvärdering

Nytt Tema

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
MODERSMÅL kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml   använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml   reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
E
C
A
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dess¬utom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla be¬skrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genom¬föra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: