Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i Albanska åk 3-6

Skapad 2016-10-05 11:22 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vårt språk är bäst! Så sött och bred! Det är fri och är lätt! Som är vackert och är värd! Naim Frashëri
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Viktighet av modersmål är att bevara språket. Detta ska vi göra genom att: inrikta på att utveckla vårt sätt att skriva och uttrycka oss på ett livligt och detaljerat sätt och med ett korrekt skrivspråk. Vi fokuserar på att förstå vad vi läser och vad det lästa betyder samt kunna uttrycka detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Modersmål 3-6

 • Syfte
 • Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om  modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik-ordklasser / skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar,dialoger
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter )
 • Att använda digitala verktyg

Centralt innehåll

Läsa och skriva.
Tala, lyssna och samtala.
Berättande texter 
Språkbruk.
Kultur och samhälle.

Bedömning

 SE KOPPLINGEN TILL LÄROPLAN - CENTRALT INNEHÅLL

Jag kommer att bedöma din förmåga att:              

 • Din förmåga att tala och kommunicera på albanska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när albanska talas.
 • Din förmåga att förstå albanska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på albanska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                    
 • Kunskap om kultur och samhälle  
 • Din förmåga att använda digitala verktyg     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i albanska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Läsa
Du läser korta sammanhängande texter och börjar få flyt i sin läsning. Ibland läser du om och rättar sig själv vid behov.
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Har svårigheter med dubbla bokstäver.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
UTTRYCKA SIG I ALB
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd. Skriver med någon blandning av dubbla bokstäver. Har svårigheter med albanska dubbla bokstäver.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Skriver på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder. Har svårigheter med bokstäverna (Xh, GJ, DH, X, LL, RR, NJ, TH, SH, och ZH).
Uttrycker sig tydligt och säkert. Skriver och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. Använder och skriver tydligt albanska alfabetet.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå)
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltemmpo främst inom bekanta vardagssituationer.
Har förmågan att reflektera, värdera och kritiskt granska innehållet.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden. Har förmåga att referera, värdera och kritiskt granska innehållet
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
JÄMFÖRA OCH SE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SPRÅKEN
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser, med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, jämför och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Utvecklar aktivt och medvetet sitt språk.
Kultur och samhälle
Du har god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om. Du har enkla, kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med viss koppling visar grundläggande kunskaper.
Du har ganska god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör jämförelse: Svensk- Albansk Du har utvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med relativt god koppling visar goda kunskaper.
Du har väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om.Du gör goda jämförelse: Svensk- Albansk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Du har mycket väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett mycket välutvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör goda jämförelse: Svensk- Albansk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: