Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöinge fritids, Kronan - Fripp

Skapad 2016-10-05 13:17 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola F – 5 Svenska
Slöingeskolans fritidshem erbjuder lek, rekreation, och skapande verksamhet i syfte att främja och stimulera elevers lärande och utveckling.

Innehåll

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

Mål:

 • Komplettera skolan i elevernas lärande.
 • Utveckla elevernas sociala och empatiska förmåga
 • Erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

 

Utvärderingen - vad, när och hur?

Utvärderingen kommer att ske på gruppnivå.

Vi utvärderar på våren. 

Utvärdering sker genom observationer, anteckningar och samtal. 

 

Undervisning och arbetsformer

Komplettera skolan i elevernas lärande.

 • Vi erbjuder material till kreativt skapande
 • Vi inspirerar till lärande genom olika lekar, lärmiljöer och material
 • Vi går till idrottshallen
 • Vi använder oss av digital media
 • Vi har tillgång till bibliotek

Utveckla elevernas sociala och empatiska förmåga

 • Vi har fritidsråd
 • Vi har ansvarsgrupper
 • Vi har gruppstärkande aktiviteter
 • Vi jobbar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt

Erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 

 • Vi vistas i vår närmiljö utomhus
 • Vi går till idrottshallen
 • Vi lyssnar till avslappnande musik
 • Vi använder oss av digital media
 • Vi har tillgång till bibliotek

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: