Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningar - Organisk kemi

Skapad 2016-10-06 08:56 i Tullbroskolan Falkenberg
Kol - ett av det viktigaste grundämnena. Utan kol inget liv.
Grundskola 9 Kemi
Kol - ett av det viktigaste grundämnena. Utan kol inget liv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera en egen systematisk undersökningar
 • Att använda kemins begrepp och modeller för att beskriva och förklara olika kolföreningars egenskaper, användning och miljöpåverkan

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att genomföra, dokumentera och utvärdera en egen systematisk undersökningar

 • Din förmåga att använda kemins begrepp och modeller för att beskriva och förklara olika kolföreningars egenskaper, användning och miljöpåverkan

Hur ska det bedömas?

 • Laborationsgenomförande:  (se matris)

 • Din delaktighet i lektionsarbetet

 • Dina kunskaper på ett skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att behandla följande:

 • helt rent kol (diamant, grafit, fullerener)

 • kolatomen som byggsten i t.ex. kolväten, alkoholer, organiska syror

 • kolföreningar i vardagslivet t.ex. bensin, tändvätska (användning, säker hantering)

 • kolets kretslopp

Arbetsformer:

 • undersökningar och experiment

 • föreläsningar och filmer

 • rita och bygga modeller, skriva formler

 • studieuppgifter att jobba med i par eller grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Naturvetenskap: Systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formulera hypoteser
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att genomföra en undersökning
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Vid genomförandet hanterar eleven utrustningen så att brister i säkerhet uppstår. Eleven kan föra anteckningar om sin undersökning i text och bild, men anteckningarna är sporadiska.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Eleven kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt. Eleven kan föra anteckningar om sin undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Eleven kan hantera eventuella instrument korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser.
Eleven kan dra slutsatser, men använder endast en begränsad del av sina resultat. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp (eventuellt även teorier och modeller). Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Eleven kan resonera kring alternativa tolkningar.
Förmåga att dokumentera
Eleven kan dokumentera under- sökningar med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan dokumentera un- dersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Eleven kan dokumentera un- dersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: