Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva Avstämning B "Nya språket lyflter" Stenkulan NY

Skapad 2016-10-06 11:29 i Stenkulan Lerum
Utvidgad matris VT 15
Grundskola F – 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Matriser

Sv
I matrisen nedan finns din bedömning i svenska läsa och skriva

Läsa

B:1
Eleven kan sammanfatta textinnehållet och börjar få lite flyt när han/hon läser själv.
Deltar i högläsningen av långa texter av olika slag.
Tar i textsamtal hjälp av förkunskaper och bilder för att sammanfatta texten.
Ställer och besvarar med lärarstöd frågor på olika textdjup (på, mellan och utifrån raderna)
Läser genom att ljuda avancerade ord och helordsläsning.
Oftast korrekt uttal vid läsning t.ex. hat-hatt, skära-skar
B:2
Eleven prövar att relatera egna erfarenheter till det lästa.
Läser på egen hand kortare berättelser och/eller beskrivningar.
Relaterar med visst lärarstöd innehåll och budskap i det lästa till egna erfarenheter eller till andra texter
Gör förutsägelser om innehållet.
Läser oftast om texten för att ändra sig vid problem med förståelsen.
Ljudar vid läsning men använder oftare helordsläsning.
B:3
Eleven läser "på, mellan och utifrån raderna" vid egen läsning.
Tar i textsamtal hjälp av förkunskaper, bokens framsida, bilder och tankekarta.
Resonerar med visst lärarstöd om författares sätt att formulera sig. Utreder oklarheter på egen hand.
Använder oftare och oftare helordsläsning.
Har med stöd av sammanhanget korrekt uttal vid läsning t.ex. hat-hatt, skära-skar.
B:4
Eleven använder olika lässtrategier som stök i läsningen och läser enklare text med flyt.
Tar egna initiativ till val av texter och läser längre och längre texter.
Berättar om inre bilder som skapats under läsningen.
prövar att relatera innehåll och budskap i det lästa till egna erfarenheter eller andra texter.
Jag funderar på vad som ska hända när jag läser. Sia Spåkvinna.
Läser om texten för att ändra sig själv vid problem med förståelsen.
Läser ord och enklare text med flyt och läser oftast ljudstridigt stavade ord korrekt.
Avstämning B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar,dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Skriva

B:1
Eleven kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Skriver korta texter bestående av några meningar och bilder till.
Får fram budskap i texterna och utgår från egna erfarenheter.
Planerar med lärarstöd sitt skrivande genom t.ex. tankekartor.
Gör mellanrum mellan orden.
Stavar vanliga ord rätt.
B:2
Eleven pratar med andra om hur man kan skriva på olika sätt.
Skriver faktatexter med uppräkning av några fakta.
Skriver berättelser med ett händelseförlopp och oftast med inledning och avslut.
Markerar oftast meningar med stor bokstav eller punkt.
Använder ibland frågetecken och utropstecken.
B:3
Eleven prövar att planera sitt skrivande och ser hur de gjort i andra texter.
Prövar att på egen hand resonera med andra hur man kan formulera sig och hur text och bild kan samspela.
Prövar att planera sitt skrivande genom t.ex. tankekartor.
Använder med lärarstöd enstaka texttypiska drag.
Stavar vanligt förekommande ord med allt större säkerhet.
B:4
Eleven skriver så andra kan läsa och följa med i texterna.
Skriver faktatexter med några fakta.
Skriver berättelser med kort inledning, en enkelt händelse och kort avslutning.
Visar intresse för att förtydliga sin text.
Använder digitala verktyg för att skriva och betarbete en text.
Markerar meningar med stor bokstav och punkt
Skriver läsligt för hand så att texten är läslig för eleven själv och andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: