👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden - Kalla kriget 1945-1991

Skapad 2016-10-07 11:42 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer vi att läsa om de båda supermakterna USA och Sovjetunionen och om några konflikter som uppstod till följd av maktkampen mellan de båda länderna. Vi kommer även att läsa om FN, EU och hur det nordiska samarbetet såg ut under denna tidsperiod.
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia
I detta arbetsområde kommer vi att läsa om de båda supermakterna USA och Sovjetunionen och om några konflikter som uppstod till följd av maktkampen mellan de båda länderna. Vi kommer även att läsa om FN, EU och hur det nordiska samarbetet såg ut under denna tidsperiod.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Din förmåga att kritiskt granska källmaterial 
 • Din förmåga att använda flera källor
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp
 • Din förmåga att använda en historiskt referensram
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal
 • Din förmåga att anpassa ditt språk till mottagaren, i detta fall klassen då du redovisar

 

 

Undervisning och arbetsformer:

Grupparbete alt. enskilt arbete, där du väljer utifrån intresseområde. Förslag på ämnesområden:

 1. Supermakterna USA och Sovjetunionen (ideologier) + Rymdkapplöpningen + Europa delas
 2. Tyskland och Berlin delas. Berlinmuren
 3. Spionage
 4. Koreakriget
 5. Cubakrisen
 6. Vietnamkriget
 7. Israel - Palestina
 8. Sovjetunionens sönderfall
 9. FN, EU och nordiskt samarbete
 10. Sverige under kalla kriget
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Film 
 • Varje grupp alt. enskild elev arbetar efter tydliga mål
 • Handledning av läraren under arbetets gång
 • Diskussion kring olika källors värde och trovärdighet

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om ditt ämnesområde och någon/några personer som var viktiga under perioden
 • Din förmåga att kunna redogöra för och resonera kring människors levnadsvillkor och handlingar under perioden
 • Din förmåga att kunna redogöra för och resonera kring hur människors villkor, tankar och värderingar påverkades av händelser under denna period
 • Din förmåga att kunna redogöra för och resonera kring orsaker till och konsekvenser av händelser under denna period
 • Din förmåga att använda dig av historiskt källmaterial och din förmåga att föra ett resonemang kring källans trovärdighet
 • Din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp
 • Din förmåga att sätta samman en presentation som du sedan muntligt presenterar för klassen

Hur ska det bedömas?

 • Redovisning för klassen alt. skriftligt prov
 • Enskild uppgift i källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9