Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Britons, Aussies and others

Skapad 2016-10-07 13:42 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Vi ska forska i om livsvillkor, familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där engelska språket används.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Lärområdet ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Genom att inleda lärområdet om en film om England, klipp ur Last night och the proms samt att berätta om egna erfarenheter ska vi väcka nyfikenhet att forska och upptäcka.

Innehåll

Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där engelska språket används.

Vi kommer att utgå ifrån eleverna egna erfarenheter och det som triggar deras upptäckarlust.

Bedömning

Elevens förmåga bedöms i såväl början som slutet av lärområdet för att kunna medvetandegöra eleven om den egna utveckling av lärområdet. Utvecklingen bedöms formativt under arbetets gång.

Eleven bedöms mot kunskapskraven vid lärområdets slut samt rent summativt vid terminsslut.

Eleverna ges möjlighet att redovisa för någon eller några klasskamrater för att berätta vad de lärt sig av lärområdet, nya ord och företeelser.

Konkretisering av mål

Eleverna brainstormar först enskilt, sedan i mindre grupper om vad man vet om England. Genom ge glimtar av kanske främmande företeelser kan eleverna själva få sätta ord på vad som är bekant sedan innan och vad som de inte ännu känner till. Eleverna uppmuntras att upptäcka och forska i något av de för dem okända områdena. Sedan kan vi gå tillbaka och se vad de kunde innan lärområdet startades och vad de lärt sig under resans gång.

Arbetssätt

Eleverna ska utveckla tilltron till sin förmåga att lära, utforska och arbeta självständigt samt bli mer förtrogna att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande och lärande. Det är under själva forskningsprocessen som lärandet sker. Slutprodukten är resultatet av lärprocessen.

Lärområdet kan kopplas till pågående lärområde i Sv.

Dokumentation

Vi inleder lärområdet med att varje elev får sätta ord på vad de vet om valt område. Vid lärområdets slut görs en självvärdering för att kunna synliggöra det egna lärandet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: