Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Språket lyfter! 1-3

Skapad 2016-10-07 14:37 i Hamburgsundskolan Tanum
Gjord utifrån Skolverkets Nya Språket lyfter!, diagnosmaterial i svenska för grundskolans årskurs 1-5.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Nya språket lyfter är ett redskap för att visa elevens språkutveckling inom LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA,

Innehåll

Läroplanens syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

Med matrisens hjälp här nedanför följer vi hur långt du kommit i din språkutveckling och i din läs- och skrivutveckling.

För att följa målen ska allt i avstämning A vara avklarat i slutet av årskurs 1,

allt i avstämning B vara avklarat i slutet av årskurs 2

och allt i avstämning C vara avklarat i slutet av årskurs 3.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter!

Texten inom parentes vänder sig till läraren.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. (Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning)
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. (Eleven ”läser” både på och mellan raderna vid lärarens högläsning)
Jag känner igen en del ord när jag läser. (Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver)
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. (Eleven känner igen flera bokstäver och har knäckt läskoden)
Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. (Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler)
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord. (Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord)
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. (Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden)
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. (Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas)
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. (Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning))
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. (Eleven visar förståelse vid egen läsning)
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. (Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter)
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. (Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen)
Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter. (Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd)
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa. (Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand)
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. (Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs)
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. (Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet)
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära. (Eleven läser för upplevelse och lärande)
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. (Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer)
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. (Eleven ”läser mellan raderna” d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext)
----
Skriva
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut. (Eleven skriver berättande text med tydlig handling)
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. (Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter)
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. (Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor och skriver med egna ord en samman-hängande text)
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. (Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text)
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. (Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse)
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen. (Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen)
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. (Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse)
-----
Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver. (Eleven skriver beskrivande och argumenterande text och kan uttrycka egna tankar och åsikter)
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs. (Eleven skriver regelbundet för olika syften och bearbetar sina texter)
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver. (Eleven skriver längre texter samt använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning)
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter. (Eleven skriver regelbundet med olika syften, börjar visa kännedom om texttypiska drag och använder olika typer av stöd i sitt skrivande)

TALA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: