Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALBANSKA ATT SKRIVA SJÄLVBIOGRAFI

Skapad 2016-10-08 19:39 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att lära os hur skriver man självbiografi, i självbiografi berättar man om sig själv. Därför skriver man som första person till ex: ( jag födes ). I självbiografi berättar man om saker och ting sig själv och skrivs i tidsordning.

Innehåll

    

MÅLET MED UNDERVISNING ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅKA

 •  Att träna skriva texter i tidsordning.

 • Att följa grammatiska regler.

 • I självbiografi berättar man saker och ting för sig själv.

 • Man skildrar sitt liv, till skillnad från en biografi som man skriver om någon annan.

 • I självbiografin  skriver man i tidsordning, börjar man med att berätta om sin barndom och uppväxt, när man föddes

 • sin familj, var man växte upp och händelser som man tror har haft betydelse, utbildning, resor.

 • I självbiografi delar man med sig av känslor och tankar, ger man sin version av viktiga händelse.

             SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA

 • Vi kommer att läsa självbiografi texter.

 • Vi kommer att läsa albanska självbiografi texter från olika köndisar.

 • Vi kommer att skriva en tankekarta.

                          FÖDES

                                  UPPVÄXT

                                             VIKTIG HÄNDELSE

                                                                     TIDSORDNING 

                                                                                      UTBILDNING

                                                                                                        FAMILJ

                                                                   

                                                                                                          

        JAG KOMMER ATT BEDÖMA DIN FÖRMÅGA ATT

Skriva och formulera dina tankar att fullföljer trådar.

Skriv en självbiografi i tidsordning. Det ska handla om dig själv.

Du kan ta hjälp på olika källor till ex: fotoalbum, föräldrar, syskon och dagbok.

Den ska vara skriven som förste person samt innehålla fakta om dig.

Tänk att dela med dig av känslor och åsikter.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål matris

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

BEDÖMNINGSMATRIS Åk 7-8-9 MODERSMÅL NIVÅ 3 Språkfärdighet Kvalitte: 1 kvalitte: 2 kvalitte: 3 Hörförstålse Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant. Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet Muntlig interaktion/produktion Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk. Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet. Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt. Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur. Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser. Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare. Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Läsförståelse Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama). Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar) Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna. Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp. Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor). Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans. Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck Skriftlig produktion Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten. Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt. Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet. Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen. Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Kultur och samhälle Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur. Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas. Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige. Övriga kommentarer: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: