Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2016-10-09 08:15 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Matteborgen 5A från Natur & kultur
Grundskola 5 Matematik
Under år 5 bekantar vi oss med nya områden inom matematiken. Vi kommer bland annat att arbeta med taluppfattning, multiplikation och division med stora tal, skala, area och decimaltal.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • ta vara på lektionstiden i skolan

 • vara aktiv vid genomgångar
 • be om hjälp då du inte förstår
 • delta i matematikdiskussioner

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter.

Vi kommer att lära oss:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 
 • Geometri och längdenheter.
 • Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel.
 • Vikt och volym.
 • Tabeller och diagram.

Läroplanen

Du kommer att utveckla:

Din taluppfattning och förmågan att räkna med stora tal samt decimaltal.

Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte, samt hur man samarbetar i en grupp för att komma fram till ett svar eller en lösning på ett problem. 

Dina kunskaper om area och förmågan att omvandla enheter inom geometrin. Du kommer också att lära dig använda kartan och förstå begreppet skala.

Din förmåga att avläsa och rita diagram samt räkna ut medelvärde.

 

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv på lektionerna.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att du kan förklara hur du har tänkt för att komma fram till resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris i Matematik

Du har otillräckliga kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Stora tal-taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000.
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Stora tal-De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du visar stor säkerhet i att räkna med de fyra räknesätten.
Textuppgifter
Du ska förstå och lösa textuppgifter, samt bedöma svarets rimlighet.
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Area
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är osäker på att uppskatta och kan med hjälp räkna ut areor.
Du kan uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet.
Skala
Du ska förstå och kunna använda begreppet skala.
Du är osäker på hur man använder skala i verkligheten.
Du förstår och kan använda skala.
Du har goda kunskaper om skala och kan konstruera egna ritningar och uppgifter.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal.
Du är osäker på att läsa och skriva decimaltal, samt att addera och subtrahera talen.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Vikt och volym
Du ska kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter.
Du känner till vikt- och volymenheter, men du är osäker på att växla mellan enheterna.
Du känner dig ganska säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
Du känner dig säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter. Du kan arbeta med uppgifter som kräver att du tänker i flera olika steg.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram, du visar osäkerhet kring att konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram. Du kan dessutom konstruera enkla tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du visar säkerhet på att läsa av tabeller och diagram. Du kan dessutom konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.
Medelvärde
Du ska kunna räkna ut medelvärde.
Du är osäker på att räkna ut medelvärde.
Du kan räkna ut enkla medelvärden.
Du är säker på att räkna ut medelvärde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: