Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan i naturen

Skapad 2016-10-10 09:31 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Hållbar utveckling

Innehåll

Begreppslista och meningar att förklara     

Sidorna 120-156

 • Ekosystem
 • Monokultur
 • Nedbrytare
 • Närsalter
 • Biobränslen - biogas
 • Råolja
 • Naturresurser: lagerresurser, förnybara resurser och flödande resurser
 • Fosformineral
 • Fossila bränslen
 • Växthusgaser
 • ”Koldioxidkretslopp”
 • Ekosystemtjänster
 • Mat till 9 miljarder
 • Växter mättar fler
 • Osynligt vatten i maten
 • Olika sorters mat påverkar klimatet olika mycket
 • Hållbar utveckling
 • Lokala, regionala och globala miljöproblem
 • Sveriges miljömål                   
 1. Begränsad klimatpåverkan: permafrost, cement, fossila bränslen, 2-gradersmålet, surare hav
 2. Frisk luft: Partiklar från asfalt och marknära ozon
 3. Bara naturlig försurning: Förbränning av kol och olja         svaveldioxid och kväveoxid         surt regn
 4. Levande sjöar och vattendrag: Övergödning, vattenkraft och dricksvatten
 5. Grundvatten av god kvalitet: Dricksvatten
 6. Myllrande våtmarker: Renar vatten
 7. Ingen övergödning: algblomning och syrefria bottnar
 8. Hav i balans samt levande kust och skärgård: Övergödning, överfiske, olje- och miljögifter.
 9. Ett rikt växt- och djurliv: Biologisk mångfald, säkrare ekosystem, främmande arter, utrotning.
 10. Levande skogar: Virkesproduktion och friluftsliv
 11. Ett rikt odlingslandskap: betesmark-biologisk mångfald.
 12. Säker strålmiljö: Radioaktiva ämnen, kärnkraftverk, kärnavfall och UV-strålning
 13. Storslagen fjällmiljö
 14. Skyddande ozonskikt
 15. Giftfri miljö: Miljögifter – tungmetaller och organiska ämnen, anrikning.
 16. God bebyggd miljö: öppet system, återvinna

Hela jorden är vårt ekosystem

 

Kapitlet Människan i naturen behandlar följande:

 • Att människan har samma grundläggande behov som andra djur.
 • Att våra föregångare utvecklades på savannen och att alla människor i dag tillhör samma art.
 • Att människan påverkar naturen mer än andra djur.
 • Att människan är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster.
 • Att växter och djur kan ge oss mat, bränsle, byggmaterial, fibrer och mediciner.
 • Olika sorters naturresurser (lagrade, förnybara och flödande) och varför de måste hanteras på olika sätt.
 • Att fosfor är en livsviktig och ändlig resurs.
 • Innebörden av begreppet hållbar utveckling.
 • Varför det skulle vara lättare att mätta en växande befolkning om vi åt mera växtföda än vi gör i dag.
 • Att människor i olika länder påverkar andra delar av världen i olika hög grad.
 • Hur vi kan bli miljösmartare i våra egna liv.
 • Att föroreningar sprider sig i naturen.
 • Att klimatförändringar kan få stora konsekvenser.
 • Varför det behövs biologisk mångfald.
 • Sveriges 16 miljökvalitetsmål.
 • Hur de olika miljökvalitetsmålen ser ut, och hur arbetet för att nå dem fungerar.
 • Vilka problem övergödning, försurning och miljögifter för med sig.
 • Flödet av material mellan stad och land och mellan olika delar av jorden.

 

Huvudrubriker sidorna 120-159

Människan – ett djur med kultur

Människan har gjort om naturen

Räcker naturresurserna?

Ekosystemen till vår tjänst = ekosystemtjänster

Mat till nio miljarder

Hållbar utveckling

Ekonomi på naturens villkor

Miljöarbete i Sverige

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: