Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF- Myggan

Skapad 2016-10-10 10:57 i Aleskogens förskola Halmstad
Pedagogisk planering i förskola, Aleskogens förskola, Halmstad
Förskola

Pedagogisk planering förskolan

Lpfö kap 2:6 (sid 14)

”Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. ”

 

 

(Kursiv text nedan är tänkt som hjälptext och kan tas bort när planeringen fylls i)

Innehåll

 • Kartläggning

Motivera val av område utifrån kartläggningen och avdelningens förutsättningar

Myggans barngrupp består av 17 barn, varav 3 barn med annat modersmål.

Arbetslaget består av 2 förskollärare på 80% och en barnskötare på 100 % , samt en barnskötare 20 %

Vi har i vår verksamhet observerat :

 •  Språksvårigheter
 • Kommunikationssvårigheter
 • Svårt med konflikthantering
 • Turtagning

 

Valet av temaområde gjordes utifrån dessa observationer samt att vi vet att pedagoger i förskoleklasserna lägger stor vikt vid kommunikation och samspel. 

Vi vill stödja barnen i deras kommunikation och samspel. Vi vill att barnen ska få med sig samspelsregler som t ex hur man tar kontakt med andra och även vilka lekregler som ska gälla.

Vi har tidigare arbetat med boken "Vännerna i Kungaskogen" som är en värdegrundande saga och kommer att fortsätta med andra delen Vännerna i Kungaskogen går på utflykt".

 

 

Eventuell litteratur/teori vi kommer att ta hjälp av?

 Barns samlärande - en forskningsöversikt Skolverket Pia Williams, Sonja Sheridan Ingrid Pramling Samuelsson (2000)

.

 

 

 

Syfte

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? Vad blir vårt syfte/mål?

Vårt syfte blir att  förbättra/bredda/synliggöra barnens sammarbetsförmågor / turtagning och skapa förståelse kring detta.

 

 

Aktionsfråga

Vad blir vår aktionsfråga?

 

Kan vi med hjälp av "Vännerna i Kungaskogen" utveckla sammarbete/ turtagning i gruppen?

 

 

 

Läroplanens mål

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån (Koppla via knappen ovan):

Lpfö98

 - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Lpfö98

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Figurmål (blåmarkerat)

- Goda förebilder

- Ge feedback vid positiva handlingar

- Olika gruppindelningar

- Öppna frågor

 

Bakgrundsmål (svartmarkerat)

 • Språk
 • IKT
 • Hållbar utveckling
 • Sammarbete
 • Delaktighet, inflytande, lyhördhet, välkomnande, tillit och glädje

 

 

Konkretisering av målen

Konkretisera läroplanens text: (utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår):

Hur kan figurmålet /en smalnas av?

Lpfö 2:1 Differentiering (Vad som behöver göras olika)

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån:

 

 

Plan mot kränkande behandling

- Vi arbetar med allas lika värde

- Alla har rätt att höras och respekteras

- Vi pedagoger måste vara lyhörda, tydliga och konkreta i vårt sätt att arbeta

 

Genus

- Barnen uppmuntras till sitt intresse oavsett kön

- Stor vikt läggs vid individen i leken istället för genusstyrda aktiviteter

Språk

- Delar barnen i mindre grupper

- Använder tecken som stöd för att stimulera språkutvecklingen

Barngruppen har kommit olika långt i sin förmåga att samspela och kommunicera.

Vi måste ge barnen tid att hålla i vid få aktviteter under en längre tid och dela in i olika gruppkonstellationer.

 

 

2:6 Genomförande/Process/Aktioner

Aktion 1:

- Vi läser ur "Vännerna i kungaskogen."

- Förberett material till kojbygge.

- Bygger kojan

Vi tittar på samarbetsförmågan.

 

Detta gjorde vi vid ett flertal tillfällen och vi såg att grupperna behövde ändras pga att

flera barn inte kunde ta plats i gruppen. Resultatet blev åldershomogena grupper.

 

 

Aktion 2:

- Skattjakt i skogen med figurerna i Kungaskogen.

- Vi tittar på turtagning och samarbete.

 

Grupperna var lagom stora, barnen hjälpte varandra. Alla barn uttryckte glädje och förväntning och det blev en lyckad stund i skogen.

 

 

Aktion 3:

- Bee-bot

- Vi bygger en programmeringsbana på golvet där barnen får hjälpas åt att styra Snick till Snack, ett givet mål.

 

Detta var ett uppskattat och ett lustfyllt lärande. Vi såg en tydlig turtagning, barnen samarbetade och tog lika mycket plats oavsett ålder.

 

 

 

 

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc. )

- Boken " Vännerna i Kungaskogen på utflykt" med tillhörande material såsom cd-skivor, rim och ramsor,    lekar  mm

- Vi använder oss av olika lärmiljöer ex vi flyttar ut vår verksamhet till vårt närområde.

- Handdockor för att kunna dramatisera.

 

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

 • Film
 • Lärplatta
 • Loggblock
 • Bilddokumentation

Vad ska dokumenteras?

 • Samspel
 • Turtagning

 

 

 

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras och vem ska dokumentera? (regelbundet, inte bara i slutet?)

2:6 Resultat/Analys/Lärdom/Reflektion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev? Ser vi några mönster?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Kan vi koppla vårt resultat till eventuell teori

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra?

Vad blir vår nya utmaning?

Tankar inför fortsatt arbete/utvecklingsområde - motivera

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: