Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier - Två städer

Skapad 2016-10-10 13:46 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Som en del i arbetet kring Landvetter Södra kommer vi i svenskan att läsa 'Två städer' och via denna dystra framtidsskildring diskutera oss fram till vilket samhälle vi vill ha och vad som krävs för att det samhället ska kunna bli verklighet.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Genom arbetet kommer du att få utveckla din förmåga att:

 • läsa och förstå olika typer av texter (skönlitteratur, förklaring samt ställningstagande)
 • uttrycka er på olika sätt muntligt och skriftligt (diskussioner samt de olika skrivuppgifter som presenterats ovan)
 • analysera vår omvärld

Vad ska vi arbeta med och vad vi kommer att göra

 • Läsa ‘Två städer’ av Eva Susso. Vi kommer att högläsa, läsa i grupp eller par samt läsa enskilt. Frågor vi kommer att diskutera i samband med läsningen är tex: Hur gör vi när vi läser? Vilka strategier kan jag använda för att verkligen förstå det jag läser? På mikro (ord) och makro (analys) nivå.
 • Olika typ av reflektionsuppgifter kopplade till det lästa: enskilt kommer vi att arbeta med en läslogg, i par och grupp kommer vi att diskutera våra tankar. Exempel på frågor vi kommer att lyfta: Vad är typiskt för dystopins uppbyggnad och ursprung? Vad är skillnaden på talspråk/skriftspråk? Vilka problem i vårt samhälle lyfts fram? Vilka lösningar presenteras? Hur fungerar de?
 • Titta på hur en skriver en förklarande text: vilket är syftet? Vilken struktur har den? Vilka sambandsord? Vilken stil används?
 • Repetera hur en skriver ett ställningstagande: vilket är syftet? Vilken struktur har den? Vilka sambandsord? Vilken stil används?
 • Arbetet kommer att avslutas med någon form av skriftlig uppgift. Vad detta blir kommer vi att tillsammans med er och de andra pedagogerna bestämma.

 

Hur ska vi arbeta?

 - Framförallt kommer vi att arbeta med läsning och olika typer av samtal kring det vi läser. Ni kommer att vara indelade i läsgrupper där ni bearbetar det lästa. 

- Vi kommer att repetera olika lässtrategier på olika sätt. Genomgångar och exempel samt arbete i grupper.

- Vi kommer också att gå genom argumenterande samt förklarande text - exempel, mallar, eget och gemensamt görande.

- Vi kommer att använda oss av det vi kommer fram till i diskussioner i vårt formande av ett framtida samhälle.

 Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att ha möjlighet att påverka hur du visar din förståelse i slutet av arbetet. Dessutom, i och med att mycket av arbetet sker i olika typer av samtal kommer du att ha möjlighet att påverka både innehåll och samtalsklimat. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • Deltagande i diskussioner.
 • Reflektionslogg
 • avslutande uppgift

Kunskapskrav

Se nedan

Veckoplanering

Planering samt mer specifika uppgifter kommer löpande i ditt svenska Classroom

Matriser

Sv SvA
Dystopier - Två städer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: