👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska planering 7-9 samt ML_11 Hisham Taha

Skapad 2016-10-11 12:43 i Modersmålsskolan Helsingborg
VI kommer att arbeta med anpassade texter, berättelser, dikter, sagor eller tidningsartiklar med fokus på läsförståelse och vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad mellan svenska och kurdiska.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Under läsåret kommer vi arbeta med att läsa berättelser och skönlitteratur i modersmålet genom att läsa och återberätta dem i muntliga och skriftliga form. Vi jobbar med tema som t.ex. högtider ,kultur, traditioner och seder och bruk, vi kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika sorters texter.

Innehåll

Detta ska bedömas

-Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektionerna: hur aktivt deltar du i undervisningen och hur kommunicerar du med andra. Även muntlig författarpresentation kommer att bedömas.  
-Din skriftliga förmåga kommer att bedömas genom olika skrivuppgifter under terminen. En del av uppgifterna ska du skriva hemma, en del i skolan.

-Din läsförmåga kommer att bedömas regelbundet under lektionerna.    
-Du får även sammanfatta diskussionen i klassrummet. 
-Dina kunskaper inom kurdiska kultur och speciellt kända kurdiska författare kommer att testas i ett skriftligt prov.    

  Hur du kan jämföra mellan svenska och kurdiska i meningsbyggnad  

-SAMT se matris.                   

Mål

Målet med undervisningen ska  ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord-och begreppsförståelse på modersmålet genom att arbeta med de olika metoderna som nämns här:- 

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 • att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där --man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige

 

 

Kopplingar till läroplan

 

Arbetssättet

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden  bl.a. ...

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

FÖRDJUPNING:

 • Eleven ska skriva bokrecension.
 • Eleven ska redovisa det muntlig.
 • Eleven ska ta med egna reflektioner i sitt arbete.

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Matriser

Ml
Modersmål kunskapsmatris 7-9

Läsa

F
E
D
C
B
A
1
Läsa - Förstå
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2
Läsa - Redogöra
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Eleven kan genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visa god läsförståelse.
Eleven kan genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visa mycket god läsförståelse.
3
Läsa - Resonera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

F
E
D
C
B
A
4
Skriva - Variation
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
5
Skriva - Berätta
Elevens exter kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6
Skriva - Anpassa
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Jämförelser

F
E
D
C
B
A
7
Jämföra och resonera
Eleven kan genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Eleven kan genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Eleven kan genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Tala

F
E
D
C
B
A
8
Tala - Diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
9
Tala - Interagera
Eleven ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan i samtalen ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan i samtalen ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
10
Tala - Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
11
Tala - Anpassa efter innehåll och mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
12
Tala - Anpassa struktur
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning

Kultur och samhälle

F
E
D
C
B
A
13
Kultur & samhälle - Resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
14
Kultur & samhälle - Jämföra
Eleven gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
15
Kultur & samhälle - Dra slutsatser
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.