👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 16 åk 8 Sh Allas rätt ASv

Skapad 2016-10-12 21:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Området handlar om alla människors grundläggande rättigheter. Vem arbetar för att se till att de mänskliga rättigheterna följs och hur efterlevs de i Sverige och i världen?

Innehåll

Allas rätt

Mål för elev

Du ska kunna:

 

  • förstå innebörden av och använda centrala begrepp för arbetsområdet.
  • redogöra för de mänskliga rättigheter, hur de efterlevs i världen och hur man kan arbeta för att de ska främjas.
  • redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättighet.
  • reflektera kring hur människors liv påverkas av att demokratiska rättigheter och skyldigheter skiftar i olika delar i världen samt resonera kring frågan hur vi ska få en rättvis värld vad gäller mänskliga rättigheter.

Innehåll

Rättigheter och rättsskipning.

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

• Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokra­tiska rättigheter och skyldigheter.

Genomförande

I slutet av höstterminens  studerar vi människans grundläggande rättigheter. Vi börjar området med ett studiebesök på Raul Wallenberginstutet. Därefter kommer vi  att jobba med uppgifter, värderingsövningar, och träna på att bygga ett resonemang med hjälp av fakta, begrepp och exempel. Istället för ett sammanfattande prov har vi mindre veckoförhör, diskussioner och inlämning av uppgift.

Bedömning

Din förmåga att redogöra för ”Allas rättigheter och skyldigheter” och resonera kring orsaker, konsekvenser till att de varierar i världen.

Din förmåga att ta ställning och argumentera i olika frågor om mänskliga rättigheter.

 

Kursplanemål

 

  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Matriser

Sh
Allas rätt ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa kunskaper och begreppFörklara och se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur, rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. 
”Orsaken till att man har en domstol är att ... där domaren, åklagaren och ... har olika uppgifter.”
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur, rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. "Under rättegången ska åklagaren försöka visa att... Försvarsadvokaten ska försvara den misstänkte därför alla har rätt...”
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Sverige är en rättsstat därför att... Detta innebär att i en rättegång ska åklagaren... Den tilltalade har rätt att... Vittnen kan finnas och de ska...Vittneseden är viktig för att... ”
Värdera och granska
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så. ”Straffen i Sverige borde vara strängare, då skulle det bli färre brott.”
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. ”Straffen för vissa brott t ex ... bör vara strängare, men längre fängelsestraff är inte alltid bra för att...”
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Straffen ska både vara tillräckligt stränga för att ... och samtidigt hjälpa... Fängelsestraff innebär att... vilket är bra men å andra sidan kan detta leda till...”
Kunskaper om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.