Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ur och skur Naturvetenskap/teknik okt-dec

Skapad 2016-10-13 10:01 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

 Vi vill att barnen ska få uppleva en verksamhet som utgår ifrån Ur och skurs värdegrund och mål.

* Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.

*Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.

*Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.

*Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.

*Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.

*Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi är i skogen 2 dagar i veckan och på "våra" ställen där barnen lär sig ansvara för platsen, ser lättare olika förändringar i skogen och känner sig hemma. Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa ett lugn och att anpassa verksamheten efter deras utveckling.

Vi kommer jobba mycket med årstiderna under hela året och använder häftet "Lek och Lär i naturen" de fyra årstiderna (Johansson & Rönnblom, 2011) men även Friluftsfrämjandets material. Vi pratar om hösten, samlar löv och skapar på olika sätt med löven. Vi målar i skogen med färger som vi sen hänger upp. Under hösten kommer barnen få höststäda i vår planteringslåda, gå till trädgårdsaffären och handla olika lökar som vi kommer sätta inför vintern/våren. Vi pratar om vårt kretslopp och hur det påverkar vår miljö, vi pratar om väder varje dag på vårt morgonmöte. .

Vi kommer prata om insekter, maskar, ugglor, apor och igelkottar. Detta har barnen varit med och bestämt.

Vi kommer arbeta med ett beskrivande arbetssätt där barnen får möjlighet att lära sig mycket begrepp, träna sig att tänka själva och att det är helt ok att vi är olika. Genom sång, ramsor och olika ordlekar utvecklar vi tillsammans ett rikt språk.

Vi kommer jobba med allemansrätten genom att se några olika program och sen reflektera tillsammans om allemansrättens olika delar.

Att använda naturen gör att vi kan använda obegränsat med material till olika konstruktioner och byggen.

Vi pedagoger är delaktiga och är nära barnen vid all verksamhet, uppmuntrar till att forska vidare när de har frågor och bygga en nära relation till barnen.

 

 Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnens inflytande tar vi tillvara genom att deras tankar och idéer lyssnas på och följs upp. Mycket kommer när vi är i skogen som vi sen verkställer när vi kommer tillbaka till avdelningen. Barnen får ansvara för vårt morgonmöte där vi går igenom dagen, väder och vilka kläder de tycker behövs under dagen. Genom att vi finns nära dem så kan vi lyssna på hur deras tankar, funderingar går och hur de vill gå vidare. Vi är noga med att barnen är delaktiga utifrån ålder och mognad, ansvar efter kunskap. Under våra undervisningstillfällen reflekterar vi tillsammans och lyssnar in vad barnen har för tankar.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Skogsdagarna har varit dagar som barnen sett fram emot. Mullebarnen är aktiva och delaktiga i både uppdrag och fri lek. Knyttebarnen har utvecklats både motoriskt och socialt vid våra promenader. Med hjälp av vår presenning har vi gjort en koja åt oss och med hjälp av naturmaterial byggt koja åt Knytte (vår lilla nyckelpiga).

Vi har skapat djur i naturmaterial, läst i faktaböcker och tittat på bilder för att kunna beskriva djuren och deras kännetecken. Sånger och ramsor om djuren är ständigt återkommande och vi har skapat vår egna sångskatt.

Allemansrätten är något av det viktigaste vi alltid behöver arbeta med. Vi har inte fullt ut följt upp detta mål pga personalbyten, men vi fortsätter under våren att jobba med vikten av att vårda vår natur och vår närmiljö, som även innefattar vår egen gård.

Vi har inte kunnat ta hem eller ta in så mycket naturmaterial till Havre. Dels får vi inte ta in för mycket pga hygientekniska skäl. Dels för att vi inte har utrymme att förvara materialet. Målet är att kunna förvara materialet ute. Vi behöver då skaffa fler låsbara skåp. Det går inte att lämna grejerna fritt ute, då gården även tillhör andra avdelningar. När grejerna får ’fötter’ blir det både besvikelse och tårar, när vi vill fortsätta på något vi börjat på.

Vi har grävt och planterat på gården.. Barnen har hjälpt till med liv och lust. Promenaden till Plantagen blev ett äventyr som gav Havresrået ett kärt minne. Nu ser vi fram emot våren och våra lökars blomning.

Komposten, som vi trodde fanns, visade sig inte finnas. Inför kommande läsår vill vi skaffa en egen kompost för att följa matens gång från jord till bord till jord.

Under december månad och i adventskalendern fanns ledtrådar till experiment och Vänskapsproblem. Inör experimenten tittade vi på Tiggy testar och öppnade sedan experimentpåsen med det material vi behövde för att testa själva. Många tillfällen till AHA och OHO och glada skratt men även frågor som VARFÖR och HUR. Barnen vill fortsätta experimentera. Så då gör vi det. Inför Vänskapsproblemen tittade vi på några avsnitt av ”Ugglan och kompisproblemet” och ”Vänskap i Cirkuskiosken”. Även detta uppskattat och vi fick många goda samtal om de problem som kan uppstå i vänrelationer och hur man kan lösa dessa.

Vi har tillsammans med barnen skapat en grupp med VI-känsla. Tillsammans har varit ett ledord och fortsätter vara det på Havre.

Hur går vi vidare?

Vi behöver skaffa fler låsbara skåp, för att förvara naturmaterialet ute.

Inför kommande läsår vill vi skaffa en egen kompost för att följa matens gång ’från jord till bord till jord’.

Allemansrätten fortsätter vi med; vikten av att vårda vår natur och vår närmiljö, som även innefattar vår egen gård.

Tillsammans har varit ett ledord och fortsätter vara det på Havre.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: