👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Surt & basiskt

Skapad 2016-10-17 13:34 i Tiundaskolan Uppsala
Vi övar oss i laborationsarbetet och att skriva rapport och ge respons. Vi lär oss om de kemiska egenskaperna surt & basiskt.
Grundskola 8 – 9 Kemi
Industrier och bilar släpper ut gaser som gör att mark

och sjöar blir sura genom kemisk reaktion. Både växter, djur och människor tar skada av detta. Detta är ett exempel på konsekvens, men för att förstå konsekvensen av detta måste vi lära oss om olika ämnens egenskaper och i detta arbetsområde tittar vi på egenskaperna surt & basiskt.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Under detta arbetsområde kommer du att öva följande förmågor: 

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. 
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.      
 • Lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Analysmetoder och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Konsekvenser av försurningen och hur vi kan minska den

 

Vad är viktigt att kunna efter avsnittet (fetat målet för betyget E):

Kunna beskriva pH-skalan

Kunna ange några sura respektive basiska lösningar (produkter)

Veta hur man kan avgöra om en lösning är sur eller basisk

Veta hur man kan ändra pH i en lösning

Veta vad som menas med en pH-indikator och kunna ge exempel på en sådan

Veta vad pH är ett mått på

Ge exempel på svaga och starka syror (skriva de kemiska beteckningarna för de starka)

Känna till vad som kännetecknar en basisk lösning

Känna till vilka gaser det är som främst orsakar försurningen

Veta vilka delar av Sverige som är främst drabbade av försurningen och varför

Vad försurningen orsakar för problem kortsiktigt och långsiktigt

Ge förslag på vad man kan göra för att minska utsläppen av de försurande gaserna

Kunna genomföra laborationer enligt instruktioner och kunna dra en eller flera slutsatser

Kunna ge exempel på vad som gör att resultaten varierar och vad man kan göra för att få ett mer pålitligt resultat

 

Matriser

Ke
Tiundaskolan Kemi åk 7 - 9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

F
E
C
A
Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan ej samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle eller formulerar ställningstaganden.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven inga frågor eller framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

F
E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan ej genomföra undersökningar utifrån givna planeringar eller formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven ej utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan ej jämföra resultaten med frågeställningarna eller dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. .
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för ej resonemang kring resultatens rimlighet eller bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör ej dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller

F
E
C
A
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har ej grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Eleven kan ej föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten eller visa på identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonerar om kemiska processer, energiomvandlingar och kretslopp
Eleven undersöker ej hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver ej identifierbara kemiska samband eller ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.