Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering på Kackerlackan

Skapad 2016-10-19 12:16 i Exempelförskola Halmstad
Enligt läroplanen barn i förskoleåldern ska få möjligheten till att upptäcka, undersöka och få ett ökat förståelse/intresse för naturvetenskap och teknik.
Förskola

Barnen växer upp i ett tekniksamhälle. Vi använder datorn och iPads dagligen i vårt arbete, i hemmet och på fritiden, så kan vi påstå att vi är beroende av datorn/surfplatta. Och det känns helt naturligt att barnen ska på ett lustfyllt sätt lära sig hur tekniken fungerar på förskolan.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Samhället ställer höga krav på den enskilda individen när det gäller förmågan att förstå och tillägna sig färdigheter inom teknikområdet. 

Den digitala tekniken ger oss nya möjligheter att göra saker som tidigare var omöjliga eller svåra. Programmering är ett sätt lära barnen att tänka kreativt och utveckla ett logiskt tänkande. Det är också ett sätt att upptäcka andra kommunikationssätt.

I läroplanen (Lpfö 98/10) för förskolan betonas teknik som ett viktigt område att arbeta med. I förskolans verksamhet förenas lek och lärande i vardagliga aktiviteter. Genom olika materiel som används i leken och som bygger på barns förmåga att själva prova, konstruera och upptäcka får teknik en betydelsefull roll i förskolan.

Barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, utforska hur enkel teknik fungerar och ges möjligheter till att själv bygga och konstruera.

Barnen ska utveckla förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Syftet är att väcka barnens intresse för teknik och få de förstå att människan kan styra datorn/robotton med hjälp ett kommando och en enkel instruktion. Samtidigt som de tärnar på att bli producenter och inte bara vara konsumenter.

Vi  kommer introducera programmering för barnen. Vi använder oss av enkla programmeringsappar Makey Makey och robotarna Bee-Bot, Blue-Bot. 

Vi vill ge barnen möjligheten att träna och utveckla logiskt tänkande, problemlösnings förmågan, kommunikation och samarbetsförmågan och förmågan att förstå algoritmer. 

Vi kommer utgå från barnens lek och tillsammans med de upptäcka den teknik som finns runt omkring oss i förskolemiljön.

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Programmeringsappar och Robotarna Bee-Bot, Blue-Bot och Makey Makey  kommer att vara tillgängliga för barnen under tiden de vistas i förskolan. Vilket innebär att de får möjligheten att prova och experimentera när som helst. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att utgå från barnens intresse och nyfikenhet och planera utbildning- och undervisningssituationer som ger barnen möjligheten att programmera. 

Vi använder oss av enkla programmeringsappar och robotarna Bee-Bot, Blue-Bot och Makey Makey.

Vi laddar ner appen Bee-Bot och Blue-Bot på våra iPads. Vi kommer göra analoga banor och ge barnen enkla instruktioner och beskrivningar om hur verktygen fungerar. 

Följande frågor ställer vi oss under arbetets gång.

Vad är det som intresserar barnen? Hur ska vi fortsätta projektet? Vilket nytt material ska vi ta fram? Vilka frågor ska vi ställa? Vilka nya undersökningar kan barnen göra? Hur ska vi ytterligare synliggöra dokumentationen och barnens lärprocesser för föräldrar och barn? Vad behöver vi pedagoger lära oss mera om?

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Att barnen få tidigt lära sig att programmera, utveckla logiskt tänkande och förmågan att samarbeta med varandra gör att de blir aktiva producenter i stället att vara passiva använder. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: