Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - konsten att hålla tal.

Skapad 2016-10-19 16:09 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Se nedan

Området

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska vänja sig vid att så småningom prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett bra tal.

Vi går igenom vilka hjälpmedel man kan ta till för att "klä" sitt tal. Vi tränar på att tala i olika situationer. Eleverna ska skriva, redigera, träna och framföra ett tal kring olika ämnen, både tilldelade och ämnen som de själva valt.

Undervisningens innehåll

 • genomgång av retoriska knep och grundpelare
 • lyssna på olika sorters tal
 • titta på en korta filmer som handlar om muntliga framträdanden
 • träna på att tala genom att göra olika muntliga övningar, både enskilt och i grupp
 • skriva, redigera, träna och framföra ett tal kring givna ämnen samt ämnen du valt själv.

Redovisningar

Du kommer att få delta i gruppdiskussioner, både i mindre grupper men även i helklass. 
Du ska också få hålla ett hyllningstal och ett argumenterande tal enskilt. 

Någon gång under arbetets gång kommer vi att arbeta med kamratrespons, dock inte på det muntliga. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån:

 • hur väl du tar dig an uppgifterna (lektionsfokus, engagemang, seriositet)
 • hur aktiv du är i diskussioner (deltagande, framföra egna tankar, kommentera andras tankar, föra diskussioner framåt)
 • framförandet av dina tal (tydlighet i struktur och innehåll, engagemang, taltempo)
 • hur du bearbetar respons från lärare och kamrater (bearbetningar, förbättringar etc.)
 • den respons du ger dina kamrater

 

Bedömning kommer att ske i matrisen här i planeringen. Matrisen är levande, vilket innebär att jag kommer att gå in och ändra under arbetets gång vartefter vi avslutar olika områden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Retorik - bedömning för argumenterande eller informerande text och tal.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NIvå 4
SKRIVA
1) Skriva ett informerande eller argumenterande tal. a) Hur väl du kan anpassa din text b) Hur väl du får fram dina tankar och åsikter
 • Sv
Du har svårt att skriva olika typer av texter utifrån dess struktur och innehåll
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
2) Hålla ett muntligt tal a) Hur väl du kan anpassa ditt språk b) Hur väl du kan framföra dina tankar och åsikter
 • Sv
Du har svårt att förbereda och genomföra ett muntligt framförande utifrån dess struktur och innehåll
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
MUNTLIG INTERAKTION
1) Gruppdiskussioner a) delta b) kommentera andra c) utveckla tankar d) föra samtalet vidare
Du har svårt att delta aktivt i en gruppdiskussion och ställer inga frågor/ger kommentarer/för diskussionen framåt
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
RESPONS
Ge kamratrespons Ta emot och göra bearbetningar/förbättringar
Du har svårt att ge respons och att göra egna bearbetningar och förbättringar
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
ENGAGEMANG
Du har svårt att engagera dig och fokusera på uppgiften
Du kan till viss del engagera dig i och fokusera på uppgiften
Du kan till stor del engagera dig i och fokusera på uppgiften
Du kan engagera dig i och fokusera på uppgiften på ett bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: