👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden Förskoleklass Danmarks skola

Skapad 2016-10-19 18:13 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola F Svenska
Vi på Danmarks skola har en gemensam värdegrund som genomsyrar hela verksamheten.

Innehåll

Syfte

Se läroplan nedan

Innehåll

Vi arbetar och samtalar kontinuerligt kring värdegrundsmeningarna.

 • Jag har rätt att bli accepterad för den jag är. Därför har jag också skyldighet att acceptera andra som de är.
 • Jag har rätt att bli sedd och lyssnad på. Därför har jag också skyldighet att se och lyssna på andra.
 • Jag har rätt att delta i aktiviteter och lekar. Därför har jag också skyldighet att medverka till att andra får delta i aktiviteter och lekar.
 • Jag har rätt till kunskap och färdigheter. Därför har jag också skyldighet att ta ansvar för mitt arbete.
 • Jag har rätt att få hjälp när jag behöver det. Därför har jag också skyldighet att vara hjälpsam.
 • Jag har rätt till en bra skolmiljö. Därför har jag också skyldighet att följa skolans regler.

 

Undervisning

Samtalar kontinuerligt kring värdegrundsmeningarna.

I början av varje termin har vi aktiviteter i fadderfamiljerna vilka består av elever från varje årskurs.

Gruppstärkande övningar med praktiska aktiviteter i början av läsåret.

Titta på filmer från UR play: Vara vänner. Efter varje avsnitt diskuterar vi om känslor och hur vi känner.

Vi gör "känslogubbar" efter vi diskuterat om hur man kan känna sig och reagera i olika situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -