Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetisering Svenska som andraspråk

Skapad 2016-10-20 14:42 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Förslag på planeringsmall för Falkenbergs gymnasieskola vt-2016
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven utvecklar förmågan att förstå och tala svenska. Med hjälp av de muntliga förmågorna så utvecklas också skriftspråket.

Bedömning - vad och hur

Elevens förmåga;

- att tala och göra sig förstådd med ord och kroppsspråk.

- att delta i enkla elevnära samtal.

- att uttala och forma bokstäverna. 

- att skriva av texter.

- att formulera egna korta meningar.

- att läsa ord och lättare texter.

 

Undervisning och arbetsformer

Varje morgon startar vi gemensamt med samtal om dagen, vi tränar något gemensamt tex veckodagar, månader, ordningstal. Eleverna turas om att ta fram dagens datum. 

Eleverna tränar i helklass, halvklass och i par med att samtala och förstå svenska. Eleverna tränar bokstavsljud, läsa och skriva m.hj.a. appar och hemsidor. Eleverna jobbar i sin egen takt med läromedlet Framåt 1.

Eleverna ser på Vi ses, vi hörs. De skriver ner dialogerna och tränar tillsammans. 

Eleverna skriver dagbok en gång per vecka. Först skriver klassen en gemensam tankekarta över vad som hänt under veckan, väljer sedan ut ett par händelser och skriver två till tre meningar som eleverna kan skriva av. Sedan får varje elev fylla på med egna meningar efter växande förmåga och intresse. 

Eleverna läser en kvart om dagen efter höstlovet för att komma vidare med läsningen. Läraren lånar böcker på biblioteket som eleverna kan läsa i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: