Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le français en chansons

Skapad 2016-10-22 16:25 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Mot nya djärva konkreta mål sjunger vi oss till ny kunskap om franska språket med hjälp av franska visor, popsånger och ballader.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • sammanfatta muntligt innehållet i några avlyssnade franska visor från olika tider och sångstilar samt resonera kring texternas budskap och uttrycksmedel,
 • genomföra en strukturerad muntlig presentation kring en sång eller en artist där både text, musik och artist beskrivs,
 • lära dig och använda begrepp om verslära och diktning för att kunna teckna ner en avlyssnad sång av en fransktalande sångare,
 • läsa upp sångtexter med flyt och rätt uttal, intonation, rytm och flöde,
 • skriva en kort uppsats om din egen musiksmak, samt om musikens betydelse för din egen och för enskilda kulturers utveckling,
 • omvandla en sångtext till en annan litterär genre (berättelse, brev, dialog, argumenterande pressartikel) så att innehållet och teman bibehålls och att budskapet förtydligas,
 • skriva en egen argumenterande text om en sång eller en artist där både text och musik beskrivs och recenseras,
 • leda en diskussion om en sång som uppmärksammar en samhällsfråga eller ett nationellt drag och jämföra med motsvarande svenska förhållanden, dra slutsatser om orsak och konsekvenser om detta,
 • läsa, sammanfatta och tolka budskapet i några argumenterande eller självbiografiska texter som belyser olika sidor av kändisskap.

 

Undervisning

Vi inleder arbetsområdet genom att lyssna på franska sånger, från klassiska visor till moderna popsångare. Vi sammanfattar innehållet och resonerar om budskapet.

Genom högläsning av sångtexterna tränas på läsflyt. Vi studerar begrepp inom verslära, bildspråk och retoriska figurer för att bättre läsa och tolka sångtexter.

Vi granskar språknivåer i texterna, jämför vårdad och vardaglig franska, kartlägger slanguttryck och tecknar ner hur snabbtal passas in i fransk prosodi. Vi tittar även på hur författarna uttrycker känslor och sinnesintryck i sina dikter. Vi använder också några lämpliga sångtexter för språkövningar (diktamen, verbtempusövningar, ordfält, mm).

Med dessa kunskaper blir du bättre rustad för att göra presentationer och skriva argumentationer om sånger och artister. Både den muntliga framställningen och skrivtexterna ska uppvisa tydlighet, variation och precision.

Några franska sångtexter översätts till svenska för att ge dig tillfällen att jämföra de 2 språkens olika sätt att förmedla känslor, sinnesintryck, bilder och budskap.

Vissa sånger gestaltar typiska drag och frågor i franska samhället, t.ex. barnuppfostran, matvanor, humor, miljöfrågor, arbetslöshet, kärlek på nätet. Du får som uppgift att uppmärksamma dessa sociala och kulturyttringar i berörda sånger, kommentera dem och jämföra med motsvarande frågor i svenska samhället.

Vi lyssnar på och studerar mer ingående strukturen, innehållet och budskapet i en sångtext (Mistral gagnant) kring teman nostalgi för det förflutna, barnets oskyldighet, gamla tiders godis, skilsmässan. Du kommer att få göra om texten från dikt till en annan genre med andra typiska drag, t.ex ett brev, en dramadialog, en berättelse eller en pressartikel. Innehåll, tema och budskap ska vara lika, om än tydligare i den nya formen.

Till sist läser vi några argumenterande texter om kändisskap. Du arbetar i grupp för att studera, översätta, diskutera, jämföra, tolka, resonera kring dessa, samt redovisar dina slutsatser inför alla. Arbetsområdet avrundas med visning av en film om en känd fransk sångartist.

 

Tillämpning

Du får fortlöpande tillfällen att visa dina muntliga förmågor (uppläsningar, muntliga översättningar, samtal, diskussioner, presentationer, redovisningar).

För dina skriftliga produktioner, som redovisas ovan i Undervisning, får du alltid tid och möjlighet att rätta och bearbeta dessa efter feedback och återkoppling.

 

Kunskapskrav och bedömningsmatris

Hur väl du kan

Kunskapsområde

Förmågor

E

C

A

Läsa                        

 

 

Läsflyt

 

Du läser franska sångtexter

och argumenterande texter

 

genom att använda lässtrategier

 

med flyt

 

 i huvudsak fungerande

 

med gott flyt

 

 

ändamålsenliga

 

 

med mycket gott flyt

 

 

ändamålsenliga & effektiva

Läsförståelse

 

Du visar läsförståelse som är

 

genom att sammanfatta

franska sångtexter samt kommentera texterna muntligt och skriftligt

 

grundläggande

 

enkelt

med viss koppling till tidsaspekt/ orsakssamband

god

 

utvecklat

med relativt god koppling till tidsaspekt/ orsakssamband

 

mycket god

 

välutvecklat

med god koppling till tidsaspekt/ orsakssamband

 

Resonemang

 

Du tolkar och resonerar om sångtexternas struktur och budskap

enkelt och till viss del underbyggt

utvecklat och relativt väl underbyggt

 

välutvecklat och välunderbyggt

Skriva    

 

Du skriver texter

 

i huvudsak fungerande

 

relativt väl fungerande

 

välfungerande

 

 

 

 

Innehåll

 

och omvandlar sångtexter till poetiska, beskrivande, berättande och argumenterande texter med tillhörande struktur

 

med begripligt innehåll

 

 

 

med relativt tydligt innehåll

 

 

med tydligt innehåll

 

 

Språklig variation

Dina texter visar variation

 

viss språklig variation  

 

relativt god språklig variation

 

god språklig variation  

 

Kombination vardags-/ämnesord

Texterna kombinerar ord och bildspråk samt vardagsord och ämnesord på ett sätt som är

 

i huvudsak fungerande

 

 

i huvudsak fungerande

 

 

i huvudsak fungerande

 

 

Beskrivningar

Berättarstruktur

Anpassning

Du beskriver, berättar och anpassar innehåll och språk

 

 

enkelt

 

utvecklat

 

välutvecklat

 

Jämförelse med svenskan

 

Du översätter texter mellan franska och svenska och jämför

bl a. ordbildning och ordböjning

enkla och till viss del underbyggda resonemang

utvecklade o relativt väl underbyggda resonemang

välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Samtala

Vardagsord/ ämnesord

 

 

Du samtalar och diskuterar kring sångtexter med en kombination av vardagsord/ämnesord som är

på ett enkelt sätt

 

i huvudsak fungerande

 

på ett utvecklat sätt

 

ändamålsenlig

 

 

på ett välutvecklat sätt

ändamålsenlig och effektiv

 

Frågor och

egna åsikter

 

Du ställer frågor och framför egna åsikter

med enkla och till viss del underbyggda argument

 

med utvecklade och relativt väl underbyggda argument

 

med välutveckalde och välunderbyggda argument

 

Argumentera

 

Du argumenterar så att du för samtalen framåt

 

till viss del

 

för samtalen framåt

 

för samtalen framåt

och fördjupar eller breddar dem

 

Muntliga redogörelser

 

Du förbereder och genomför muntliga redogörelser kring sångtexter med inledning, innehåll och avslutning som är

 

och med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

enkla

 

i huvudsak fungerande

 

viss anpassning

utvecklade

 

relativt välfungerande

 

relativt god anpassning

välutvecklade

 

välfungerande

 

 

god anpassning

Resonemang

 

I den för du resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor som är

 

enkla och till viss del underbyggda

utvecklade och relativt välunderbyggda

välutvecklade och välunderbyggda

Jämförelser

Du gör då jämförelser

med egna erfarenheter i Sverige och drar slutsatser om orsaker och konsekvenser

enkla

 

enkla och till viss del underbyggda

utvecklade

utvecklade och relativt väl underbyggda

välutvecklade

 

väl utvecklade och väl underbyggda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Vos goûts musicaux

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: