👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taoki et compagnie

Skapad 2016-10-22 20:19 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
I skolbiblioteket öppnar du en bok och ur boken poppar upp en grön liten drake som följer dig överallt och släpper inte taget förrän du lärt dig att läsa och skriva.
Grundskola F – 1 Modersmål
I skolbiblioteket öppnar du en bok och ur boken poppar upp en grön liten drake som följer dig överallt och släpper inte taget förrän du lärt dig att läsa och skriva.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • läsa både högt och tyst enkla korta berättande och beskrivande texter med de nya ljud, bokstäver, ord och meningar du lär dig,

 • rätta dig själv vid högläsning,

 • förstå och urskilja ord och begrepp som du behöver när du lär dig att läsa och skriva. Du ska jämföra dessa ord med motsvarande ord på svenska,

 • förstå enkla meningar och korta texter om hemmet, skolan och naturen. Du översätter texter till svenska och kan därmed göra enkla jämförelser med svensk stavning och ordföljd,

 • återberätta texter efter egen läsning,

 • berätta enkelt om vad du gör hemma, i skolan och i naturen. Du ställer och besvarar frågor om dina och dina kamraters vardagsmiljöer och aktiviteter,

 • beskriva, diskutera och jämföra enkelt i samtal med gruppen hur det ser ut hemma, i skolan och i naturen. Du lär det nya ord för att beskriva,

 • skriva och öva i fransk skrivstil nyinlärda bokstäver, ord, uttryck och meningar,

 • lyssna på korta dikter och sånger, förstå, läsa, lära dig utantill dessa texter och framföra dem inför klassen. Du lär dig och använder nya ord om hur dikter låter och ser ut.

 

Undervisning                                                                                    

Vi börjar med hjälp av bilder och kortfilmer att titta på hur hemmet, skolan och naturen kan se ut i olika länder och miljöer. Vi resonerar om skillnader i bostäder, i hur skolor ser ut, och vad man behöver när man vistas ute i naturen, olika regler.

Du lär dig och övar in de enklaste ljud med motsvarande bokstäver och bokstavskombinationer i följande ordning:

 

 • a, i/y, r, l, o, é, s, u, f, e, m, ch, n, è, ê, v, ou, z, p, c, b

Vi uppmärksammar ständigt skillnader och likheter med svenska ljud och bokstäver samt hur viktigt det är med rätt uttal och intonation för att undvika sammanblandningar.

Du tränar dig att skilja begrepp som ljud, små och stora bokstäver, textade bokstäver och skrivstil, stavelser, ord, meningar, texter, stycken, olika skiljetecken, uttal, betoning och intonation.

Du bygger ditt ordförråd, läser meningar och korta berättande och beskrivande texter om hemmet, skolan och naturen, om utflykter, fester och sjukdomar.

Du övar finmotorik när du lär dig franska skrivstilen och tränar din skrivförmåga utifrån lästa texter. Du kopierar nya bokstäver, stavelser och ord, och skapar meningar efter modell.

Du lär dig också att läsa, förstå, memorera och framföra muntligt några dikter inför gruppen (”publiken”). Dikterna innehåller bl.a. ord och begrepp som berör teman hem, skola och natur. Vi lär också ord som beskriver hur dikter och sånger ser ut (strof, versrad, rim, refräng, mm).

 

Tillämpning

Allteftersom du lär dig ljud och bokstäver avancerar du i din skrivbok där fransk skrivstil övas. Du kombinerar skriftligt bokstäver, stavelser och ord, stavar viktiga ”verktygsord”, till enkla meningar och korta texter.

Du tillverkar en dikt- och klippbok, där du ritar till dina dikter, samt klistrar bilder rörande de saker, platser, människor och djur som vi pratar om i klassen.

Utifrån det kan du dels försöka läsa dina dikter och sångtexter inför klassen. Du kan också visa och kommentera muntligt de klistrade bilderna. Frågor och diskussionner väcks kring detta.

Du ska också lära dig utantill och framföra muntligt dikterna inför gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder