Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, förstå och skriva

Skapad 2016-10-22 23:42 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Skriv- och läsinlärning.
Grundskola F – 3 Modersmål
Läsa, förstå och skriva - läsåret 2016-2017 (Početnica – Min första övningsbok)

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

- du ska lära dig bokstäver- du ska lära dig att skriva och läsa på ditt modersmål.
- du ska kunna förstå innehållet i en kort berättelse.
- du ska kunna återberätta vad berättelsen handlar om.

Förmågor som vi ska utveckla

- du ska kunna formulera dig och kommunicera på enkelt sätt i tal och skrift på modersmålet och använda modersmål som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Centralt innehåll som vi ska studera

Lyssna-förstå

Lyssna på uttal, betoning, satsmelodi. Förstå att uttalet är viktigt för att  andra ska förstå. Jämföra modersmålets uttal med svenska.

Skriva

Lära sig först bosniska bokstäverna. Kopiera ord, skriva ord. Skriva korta meningar i åk 2.. Senare i åk 3 skriva korta berättelser om välbekanta ämnen.

Tala

Berätta muntligt om välkända ämnen (familj, mat, skola, kompisar,  traditioner,natur...);

Läsa

Läsa enkla ord, meningar och texter, förstå innehållet, kunna återberätta innehållet.

Ordförråd

Öva ordförråd, lära sig nya ord, begrepp och språkliga uttryck. Jämföra bosniska och svenska ord.

Aktiviteter

Förskoleklass:

- att skriva vågräta, lodräta och lutande linjer
- att rita cirklar
- sagoläsning;lyssna, förstå och återberätta 
- att prata om välbekanta ämnen, t.ex.årstider och helger
- berätta om och/ eller avbilda djur, frukt och grönsaker                                                                                                                                               - träna på ljud, skriva bokstäver, kopiera ord

ÅK 1-3

- lära sig läsriktning
- identifiera språkets bokstäver,skriftsystem
- förstå sambandet mellan ljud och bokstav
- läsa med förståelse, bli bekanta med lässtrategier;läsa tyst och högt
- lära sig alfabetisk ordning
- läsa och återberätta innehållet i en text
- öka ordförrådet
- använda ordböcker
- skillnader mellan det svenska och modersmålets (olika bokstäver: č,ć,š,đ,ž olika ljud o,u,z,c)

Arbetsformer

-vi arbetar både individuellt och i grupp ifall möjligt

Stödverktyg

- böcker, korta filmer, bilder
- natur och närmiljö

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

- elevarbeten i både tal och skrift
- lärarens observationer och anteckningar

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

- du får skriva loggbok
- du berättar själv vad du lärt dig på lektionen

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

- genom iakttagelser av elevens individuella prestationer och arbetet i grupp

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Ml
Reviderad LPP

Begreppsförståelse
Förmågeutveckling
Material
Delmål 1
skrivinlärning läsinlärning
-sned linje -lodrät linje -vågrät linje -cirkel -stora och små bokstäver -siffror och tecken -diktamen -meningar -ljuda ord,meningar -återberätta
-fatta pennan rätt -forma bokstäver som motsvarar de som finns i svenska språket vad gäller form och ljud -följa rader -ljuda bokstäver som är lika på svenska och på modersmålet
-penna -suddgummi -skrivbok -färgkritor -vhiteboard -läseböcker -övningsböcker -IKT
Delmål 2
-forma bokstäver som skiljer sig från ljud i det svenska språket -följa rader -skriva ord och korta meningar -ljuda bokstäver som som har olika ljud i modersmålet respektive svenskan tex : o, u, z,c
Delmål 3
-skriv ord och korta meningar -lära sig att skriva bokstäver som skiljer sig från det svenska alfabetet -lära sig ljuda bokstäver som skiljer sig från svenska alfabetet tex: č,ć,š,ž,đ -läsa korta meningar
Delmål 4
-skriva ord och korta meningar -skriva egna små berättelse -läsa korta berättelser -återberätta med egna ord - kunna ställa frågor -kunna svara på frågor
Delmål 5

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: