👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taoki, ton fidèle compagnon

Skapad 2016-10-23 14:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Draken följer med dig när du idrottar och på semester. Du har fortfarande en del att lära dig innan du kan läsa och skriva.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • högläsa enkla berättande och beskrivande texter med de nya ljud, bokstäver, ord och meningar du lär dig,

 • rätta dig själv vid högläsning,

 • förstå och skilja på ord och begrepp du behöver kunna när du lär dig läsa och skriva. Du kanjämföra dessa med motsvarande svenska ord,

 • förstå enkla meningar och korta texter om sporter och semester. Du översätter texter till svenska och kan jämföra med svensk stavning och ordföljd,

 • återberätta texter efter egen läsning,

 • berätta enkelt om vad du gör under dina lov. Du ställer och besvarar frågor om dina och dina kamraters semester,

 • beskriva, diskutera och jämföra enkelt i samtal med gruppen om dina idrottsaktiviteter. Du använder nya ord för att beskriva olika idrott, men också ord för känslor och åsikter för att berätta varför du tycker om att sporta och vad du känner när du idrottar,

 • kopiera i fransk skrivstil nyinlärda bokstäver, ord, uttryck och meningar som du lärt dig,

 • lyssna på korta dikter och sånger, förstå, läsa, lära dig utantill dessa texter och framföra dem i klassen. Du fortsätter att använda nya ord om hur dikter låter och ser ut.

 

Undervisning

Vi börjar med hjälp av bilder och kortfilmer att titta på olika sportaktiviteter och semesterort. Vi diskuterar om olika sporter, var de utövas, vilka kläder och material man behöver, olika spelregler.

Du stärker ditt ordförråd genom att läsa enkla texter om resor till Paris, till savannen i Afrika och om en skidsemester i fjällen.

Du lär dig och övar nya ljud med motsvarande olika bokstavskombinationer i följande ordning:

 

 • j, g, d, an/en, t, h, digraphes med r och l (br, cl...), in, on, am/em/im/om, au, ai/ei/-et, -er/-ez.

Vi uppmärksammar ständigt skillnader och likheter med svenska ljud och bokstäver samt hur viktigt det är med rätt uttal och intonation för att undvika blanda ihop språken.

Vi fortsätter skilja begrepp som ljud, små och stora bokstäver, textade bokstäver och skrivstil, stavelser, ord, meningar, texter, stycken, olika skiljetecken, uttal, betoning och intonation. Vi nämner dessa begrepp också på svenska.

Vi lär oss grundläggande stavningsregler: stumma bokstäver, pluralformer, feminimum och maskulin, att böja verb,

Vi läser meningar och korta berättande och beskrivande texter om idrott och semester.

Du fortsätter att träna franska skrivstilen och övar din skrivförmåga utifrån lästa texter. Du kopierar nya bokstäver, stavelser och ord, och skapar meningar efter modell. Du börjar även att skriva av korta inlärda dikter.

Du lär dig också att läsa, förstå, memorera och framföra muntligt några dikter inför gruppen (”publiken”). Dikterna innehåller ett rikt ordförråd för att beskriva årstider och för att uttrycka känslor och åsikter. Vi lär nya ord som beskriver hur dikter och sånger ser ut (strof, versrad, rim, refräng, mm).

 

Tillämpning

Allteftersom du lär dig ljud och bokstäver avancerar du i din skrivbok där fransk skrivstil övas. Du kombinerar skriftligt bokstäver, stavelser och ord, stavar viktiga ”verktygsord”, till enkla meningar och korta texter. Du bör nu ha avslutat din första skrivstilboken och börjar på en ny skrivbok med övningar i ordklasser (substantiv, adjektiv och verb).

Du tillverkar en dikt-och klippbok, där du klistrar, ritar till dina dikter. Du klistrar bilder rörande de saker, platser, människor och djur som som vi pratar om i klassen och möter i texter.

Du kan också visa och kommentera muntligt de klistrade bilderna. Frågor och diskussionner väcks kring detta. Du ska också lära sig utantill och framföra muntligt dikter inför gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder