Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Bosniska 6-9

Skapad 2016-10-23 19:52 i Modersmålsskolan Helsingborg
att utveckla dina kunskaper i ditt modersmål.
Grundsärskola 9 Modersmål
Modersmål hjälper elever att förstå och utrycka sina tankar och kunskaper i och på modersmålet, förstå och kommunicera med andra som har samma ursprungsland , språk, kultur och traditioner.

Innehåll

syfte

Du ska utveckla ditt språk genom att läsa, skriva och utrycka dig bra på modersmålet.

Egenomförande

Du ska: 

 • - arbeta med olika texter 

- läsa en bok -som du väljer själv.
- skriva egna texter, återbeta en film
- vara aktiv på lektionerna
- berätta om högtider i hemlandet /Sverige
- skriva och berätta om ditt eller ett annat stad
- Kommentera och ge respons på en annan kamrats arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och bidra till att framföra egna åsikter och argument.
  Ml  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer.
  Ml  E 9
 • Genom att medverka i att svara på frågor om och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Ml  E 9
 • Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven bidra till att skriva texter och anpassa dem till olika sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna delvis underbyggda åsikter och argument med ett delvis ändamålsenligt ordförråd.
  Ml  C 9
 • Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa olika slags texter.
  Ml  C 9
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Ml  C 9
 • Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med viss anpassning till olika sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  C 9
 • Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med flyt läsa olika slags texter.
  Ml  A 9
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Matris Modersmål 7- 9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du läser olika texter.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika enkla sammanhängande texter som handlar om kända ämnesområden. Du använder olika sätt att läsa beroende på vad det är för slags text. För det mesta väljer du rätt lässtrategi.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika typer av texter inom för dig kända ämnesområden. Du använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen och vad det är för slags text.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika typer av texter även om nya ämnesområden. Du väljer och använder olika lässtrategier och förklarar varför du bestämde dig för just den strategin.
Du sammanfattar olika texter.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt. Du visar på hur händelser i texten hänger samman.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta både helhet och detaljer.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens budskap.
Du kommenterar centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du tar hjälp av enkla tidsaspekter för att förklara texterna.
Du använder dina tidigare erfarenheter och texternas sammanhang för att tyda texten.

SKRIVA OCH HANTERA MODERSMÅLET

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du skriver utifrån ditt modersmåls särdrag olika texter.
Du uttrycker dig så att andra förstår. Du skriver olika slags texter. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt sä andra förstår. Du skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och kända ämnesområden.
Du uttrycker dig så andra förstår genom att skriva olika slags sammanhängande texter. Texterna visar både på helheten och viktiga detaljer.
Dina texter kännetecknas av språklig variation.
Du skriver på ett kortfattat och enkelt sätt. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du använder ett varierat språk.
Du använder ordförrådet på ett tydligt och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga.
Dina texter påvisar beskrivningar och struktur.
Du skriver enkla beskrivningar. Du har en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Du skriver utvecklade beskrivningar. Det finns en tydlig "röd tråd" och utvecklad struktur i dina texter.
Du skriver välutvecklade beskrivningar. Du har en mycket tydlig välutvecklad struktur i dina texter.
Du anpassar texternas innehåll och språk efter olika situationer.
Du anpasser språket för det mesta efter mottagare, syfte och sammanhang.
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Du för resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Du bygger dina resonemang på egna erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.
Du gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påverkar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara olika fenomen.

SAMTALA, PRESENTERA MUNTLIGT OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9   Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du samtalar.
Du deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer.
Du deltar i samtal inom både kända och nya åmnesområden, samt inleder även enkla samtal.
Du inleder och deltar i samtal i olika situationer.
Du diskuterar varierande ämnen och använder dig av argument.
Du deltar i diskussioner om olika kända ämnesområden med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du deltar i diskussioner inom både kända och nya ämnesområden med utvecklade och väl underbyggda argument.
Du deltar i diskussioner med välutvecklade och väl underbyggda argument. Du bemöter andras argument.
Du förbereder och genomför muntliga redogörelser.
Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation.
Du förbereder och genomför en utvecklad presentation.
Du förbereder och genomför en välutvecklad presentation.
Dina redogörelser är anpassade till syfte, mottagare och sammanhang.
Du anpassar presentationen till viss del till syfte, mottagare och situation.
Du anpassar presentationen till syfte, mottagare och situation.
Du anpassar presentationen väl till syfte, mottagare och situation.
Du visar att du har förstått andras redogörelser/position i samtal/diskussion.
Du förstår helheten och innehållet i en konversation, berättelse eller beskrivning när det handlar om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att sammanfatta huvudinnehållet.
Du förstår helheten och innehållet i längre sammanhängande presentationer även i nya ämnesområden. Du visar din förståelse genom att sammanfatta både helhet och detaljer.
Du förstår helheten samt detaljer inom bekanta och nya ämnesområden. Du återger innehållet i helhet och detaljer. Du drar även slutsatser om innehållet, dvs. lyssnar "mellan raderna".

REFLEKTERA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Du gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige även utifrån egna erfarenheter.
Du gör utvecklade jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper.
Du beskriver likheter och skillnader samt gör jämförelser med även andra situationer.
Du drar slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Du visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enkla motiveringar till dessa.
Du beskriver likheter och skillnader samt drar slutsatser.
Du drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Du bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: