Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vägen till Språket

Skapad 2016-10-23 19:56 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Förskola
Nyckelpigans stora focus område Ht16/Vt17 är Barnens språkutveckling Ett av verktygen på vägen som vi kommer att använda oss av är Babblarna. och att vi alltid är i dialog med barnen för att utveckla/utmana deras språkutveckling Vår barngrupp består av 16 barn i åldrarna 1-4 år

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Utveckla språket,ge dem ett rikt ordförråd

 Stärka barnens fantasi och leklust att de ska våga göra sig hörda i gruppen.

 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Vi vill få barnen att känna sig glada, trygga så att de känner tillit till sin egen förmåga så att de vågar använda sig av nya ord och begrepp.


Hur ska det märkas på barnen?

 Pratglada barn med ett stort ordförråd och ett bra självförtroende


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Att barnen ska känna sig trygga i gruppen och att de ska våga uttrycka sin åsikt


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 En trygg och glad barngrupp där gemenskapen stärks.


Resultatkvalitet ht16
Vi märker tydligt vid den återkommande samlingen innan maten där vi pratar om veckodagar, väder och vilka som är här/borta. Barnen har visat mer och mer engagemang, de vågar ta för sig mer och har blivit bättre på att ta hänsyn när någon annan pratar. När vi pratar om vilka som är här/borta märker vi tydligt att barnens gemenskap/empati har stärkts.

Barnen har lärt sig kompisarnas och de vuxnas namn och de visar även stort intresse för veckodagar och väder. 

Resultatkvalitet vt17:

Under våren har språkutvecklingen gått framåt. Vi har en pratglad barngrupp där barnen vågar prata och ta för sig både i stor grupp och i liten grupp. Vi ser att samspelet i barngruppen har blivit bättre då de mindre barnen utvecklat sitt verbala språk och med det gör sig lättare förstådda i samspel med sina kompisar.  Under våren har vi sett en tillåtande atmosfär i barngruppen där åldern inte spelat någon roll i leken. De stora barnen har bjudit in till lek och vi har sett hur de äldre barnen skapat lösningar för att alla ska kunna vara med. 

 

 

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Två avd på förskolan med samma åldersindelning ger många möjligheter till  samarbete och vi kan dela upp i olika grupper för att lättare anpassa aktiviteterna till ålder och intresse.

Skogsutflykter 1 gång i veckan där vi utforskar naturen och utökar vårt begrepps-och ordförråd


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Olika åldrar på barnen

De yngre kan ta hjälp av de äldre barnen (fiffig kompis) de äldre barnen får känna sig stora genom att de får vara förebilder det stärker deras självförtroende

Olika gruppkonstellationer

 

 Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Intresset för språkutveckling

2 st i personalgruppen har gått småbarnspedagogik/matte


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Ht 16/ vt 17

Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi kommer arbeta både inne/ute mest i mindre grupper men ibland i stor grupp.


Vilket material?

Vi kommer att använda Babblarmaterialet -bilder, sånger, böcker

sagopåsar/lådor allt material på förskolan/avd som de visar intresse för.


Till vilken kostnad?

 Vi har köpt in Babblarmaterial från hatten förlag för 1700 kr.

 

Strukturkvalitet ht16:
Babblarna har varit ett intressant, roligt och givande arbetsmaterial. Det har varit väldigt lätt att arbeta med babblarna då barnen gillar dem väldigt mycket. Vi märker att barnens språk har utvecklats. De kommer ofta till pedagogerna och frågar efter babblaraktiviteter. De yngsta börjar benämna Babblarna med namn och leker med ordstavelserna (bibbi,bobbo, diddi) och de äldsta återberättar vad vi gjort för aktiviteter. Vi planerar för mer samarbete med de andra avdelningarna i skogen och på förskolan. 

Strukturkvalitet vt17:

Under hela våren har vi arbetat med babblarna var och en. En babblare i taget har kommit på besök och vi har då arbetat utifrån babblarens färg och personlighet. Vi märkte efter höstens arbete med babblarna att barnen blandade ihop färg med babblarna, t.ex. gul hette inte gul utan Bibbi. Det har vi under våren arbetat med då var och en av babblarna kommit på besök och färg samt personlighet varit i fokus. Vid varje ny babblare som dykt upp har vi arbetat på olika sätt, med olika material och med olika utmaningar som vi anser passar just den babblaren. Vi har även arbetat tillsammans med den andra barngruppen i huset där åldern är densamma som hos oss. Med dem har vi skapat gipstavlor med favoritbabblaren, haft diddikalas med 100 rosa ballonger och vi har även tillsammans med dem varit i skogen en gång i veckan. Ibland har hela gruppen varit med i skogen och ibland delar av gruppen. Det har resulterat i att både barnen och vi vuxna lärt känna varandra bättre och kompisrelationerna har blivit flera.

Vi har även skapat Babblarnas hus i ett äldre dockhus och vi har fyllt på med mer babblarmaterial anpassat till barngruppen. 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Babblarsamlingar där vi tränar bla språk, färg, form, läge, matematik m.m.

Vi kommer att spela spel, sjunga, använda oss av rim och ramsor, läsa sagor m.m.

 Skog och Natur, vi åker till skogen en dag i veckan.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Genom att utmana barnen i större grupper, mindre grupper och individuellt stärker vi deras självförtroende och deras utveckling individuellt och i grupp. 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Stor åldersskillnad i gruppen, 1-4 år.

Det gäller att fånga/utmana alla på deras nivå.

Vi vill inte undvika det, man lär sig av varandra (se frågan styrkor i barngrupp) 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Babblarmaterialet känns genusanpassat.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Läroplansmålen genomsyrar hela vår dagliga verksamhet.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Genom det systematiska kvalitetsarbetet, vid höstterminens slut. 

 

Processkvalitet ht16:
Det har varit bra att dela upp barnen i mindre grupper och individuellt. När vi delar gruppen så vågar de ta för sig mer och vi har kunnat utmana dem på ett mer individuellt sätt. Till våren vill vi arbeta mer med I-paden genom att barnen filmar och tar kort, ur deras synvinkel. Detta kommer vi använda oss av till dokumentation tillsammans med barnen, då vi vill ha med mer av barnens inflytande. 

Processkvalitet vt17:

Vi har under våren utökat med våra babblarböcker anpassat till barnen så att de själva kan "läsa" och bläddra. Vi har sjungit babblarsånger, lekt med ramsor och gitarren har varit ett uppskattat inslag. Det nya babblarspelet har spelats flitigt av alla barn i barngruppen. Vi har använt oss av babblarna även under våra skogsturer då de gett barnen kluriga uppdrag inom färg, form och matematik. 

 

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Vi vill att föräldrarna visar intresse, delaktighet och ger respons som i sin tur utvecklar vårt fortsatta arbete.  


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Vi vill att barnen är positiva, glada och berättar om vad de har gjort i verksamheten. Barnen hjälper andra och känner tillit till sin förmåga.  


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Vi vill att föräldrarna visar intresse, pratar och frågar barnen vad de gör i verksamheten. Samt läsa vår dokumentation. 

 

Servicekvalitet ht16:
Vi önskar att föräldrarna, tillsammans med barnen, blir mer engagerade i Unikum för att där lätt kunna följa vår dagliga verksamhet. Då kan de också följa upp förskolans aktiviteter hemma med barnen. 

Servicekvalitet vt17: 

Tack vare unikum har det varit enklare för oss att arbeta tydligare med våra lärandemål. Både för vår egna skull men även till vårdnadshavarna. Att visa på varför vi arbetar som vi gör och med materialet som vi gör kopplat till våra läroplansmål. Vi har under våren pratat och påmint vårdnadshavarna om unikum då "besöken" på unikum varit få men vi kan se en liten förbättring. Detta har resulterat i att vi vid ett flertal tillfällen hört barnen med glädje påminna sina vårdnadshavare om att gå in på unikum och titta på vad vi gjort här på förskolan för att de vill visa upp och berätta om vad vi gjort. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: