Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnens planering

Skapad 2016-10-24 15:42 i Trombonen Haninge
Förskola

Innehåll

Mål och Syfte

 • Vi vill med hjälp av skogen och naturmaterial skapa trygghet, tillit och gemenskap,  då både barn och personal är nya för varandra
 • Vi vill att barnen ska få uppleva, inspireras och få nya erfarenheter kring vad som finns i skogen och har utifrån det undersöka vidare naturmaterial. Hur känns de? Vad kan vi göra med dem? Hur benämns de? Vilka djur finns i skogen? Vilka växter finns i skogen?
 • Barnen ska få en djupare förståelse för att vara rädda om vår miljö, inte störa och inte förstöra naturen.  Visa respekt för natur, djur och även varandra. Respektera varandras olikheter och likheter. Vi vill bygga vår drömvär(l)d. Drömvär(l)den som är ett kommugemensamt mål.

 

Våra metoder 

 • Vi går till skogen minst 1 gång/vecka. Där kommer barnen individuellt och tillsammans utforska vad som finns.
 • Vi tar in naturmaterial på avdelningen som vi kommer använda till bland annat skapande, experiment, organiserad lek och i den fria leken.
 • Vi källsorterar tillsammans med barnen på avdelningen.
 • På avdelningen skapar vi ett krypin/en kojs som kommer att ha skogskänsla med bilder på skog, djur och natur. Där kommer vi även spela tex fågelkvitter på lärplattan.
 • Vi sätter upp bilder på naturföremål,  djur och växter för att skapa nyfikenhet, inspiration till kommunikation och begreppsbildning.
 • Förskolans Grön Flagg-arbete där "miniflaggorna" träffas 1 gång/vecka inspireras verksamheten vidare av.
 • Vi förstärker begrepp och kommunikation med hjälp av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation dvs teckenstöd.
 • Vi sjunger och gör ramsor där majoriteten innehåller djur och/eller natur.
 • Vi uppmuntrar att man är en bra kompis genom förstärka positivt handlande. Vi vuxna visar respekt mot barnen genom att se dem som kompetenta individer som kan exempelvis klä av/på sig ytterkläder, själva duka av efter måltid osv. Vi uppmuntrar självständighet och att våga prova, men finns med som stöd.
 • Vi är observanta på vad barnen visar intresse för och utifrån det utveckla projektet vidare. Detta genom observation och reflektion.

 

Dokumentation

 • Vi observerar och är närvarande i aktiviteter och lek. Vad är barnen intresserade av? Vad visar de med kroppsspråk och mimik? Vilka ord/begrepp och ljud kommunicerar de med?
 • Vi dokumenterar med film, fotografering samt text.
 • Film samt fotografier visar vi för barnen och skriver ner deras reaktioner. Vi sätter även upp fotografier på avdelningen för att skapa kommunikation. Även kortare texter sätter vi upp vid fotografierna så att man som vårdnadshavare ska kunna ta del av det vi gjort i verksamheten, samt att få barnen intresserade av det skrivna språket och bokstäver. 
 • Vi använder oss av reflektionsverktyget "5-spalting".
 • Vi lägger ut text samt bilder på UNIKUM, både på bloggen samt på barnens personliga lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: