👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Ekonomi

Skapad 2016-10-25 15:17 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och landstingets) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och vad globalisering är.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och landstingets) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och om globalisering.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i åk 7-9

 • Hur hushållens, företagens och de offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser det kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika länders ekonomier hänger samman i en globaliserad värld.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • förstå vad ekonomi handlar om för en familj och för samhället
 • förstå och kunna förklara begrepp som hör ihop med ekonomi, exempelvis ord som utbud, efterfrågan, monopol m m
 • få kunskap om hur staten kan styra ekonomin mot bestämda mål
 • känna till hur våra svenska företag ägs
 • få förståelse för det svenska skattesystemet
 • förstå begreppet globalisering

 

Arbetssätt

 Du kommer att

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • få lyssna på genomgångar

 

Bedömning

det som bedöms är

 • din förståelse för vad ekonomi handlar om för en familj och för samhället
 • din förståelse och kunskap om begrepp som hör ihop med ekonomi, exempelvis ord som utbud, efterfrågan, monopol m m
 • dina kunskaper om hur staten kan styra ekonomin mot bestämda mål
 • dina kunskaper om hur svenska företag ägs
 • din förståelse för det svenska skattesystemet
 • din förståelse av begreppet globalisering

 

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv vid genomgångar och diskussioner
 • vid ett prov

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Ekonomi

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
RESONEMANG
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser.
Reflektera med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflektera kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsaser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser och dra egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter och samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämpliga strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.