Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Sländan Förskoleklass 2016-2017

Skapad 2016-10-26 09:38 i Garnvindeskolan Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Grundskola F
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (Lgr11, Förskoleklassen)

Innehåll

Kartläggning av elevgruppen

I början av terminen arbetade vi mycket med att klappa stavelser på b la sitt namn, detta kan de. Vi har även övat på att skriva och då ser vi att flera behöver öva på skrivmotoriken. Då eleverna har ett matematikintresse försöker vi väva in detta i svenskan. Flertalet av eleverna är på väg in i läsandet medans andra behöver stimuleras i motivationen i att läsa/ skriva. Flera av eleverna behöver vi arbeta med språkförståelse och ökat ordförråd.

Vi kommer att dela upp klassen i olika grupper för att stimulera deras olika förmågor. 

Mål att sträva utifrån Garnvindeskolans Verksamhetsplan för förskoleklassen

 • Jag kan skriva mitt namn.
 • Jag kan klasskamraternas namn.
 • Jag kan min adress.
 • Jag vet när jag fyller år.
 • Jag kan rimma.
 • Jag känner igen  några bokstäver.
 • Jag kan återberätta en saga.
 • Jag förstår att en text har ett budskap.
 • Jag kan följa och utföra en instruktion.
 • Jag kan tala tydligt och med ett vårdat språk.
 • Jag kan samtala kring vad jag har lärt mig.
 • Jag kan delta i samtal kring egna och andras erfarenheter.
 • Jag kan vänta på min tur när någon annan pratar.
 • Jag har en egen åsikt men kan också respektera andras.
 • Jag kan lyssna på andra.
 • Jag vågar tala och berätta inför en grupp.
 • Jag kan hitta på egna korta sagor och berättelser.
 • Jag kan berätta om en bild eller ett föremål.
 • Jag vet hur jag uttrycker/kommunicerar via Unikum.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att stimulera elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Detta gör vi bl.a. genom en levande och inbjudande textmiljö, språklekar, lättillgängliga böcker men också genom att göra eleverna medvetna om texter och bokstäver i omgivningen. Vi ger även eleverna rika möjligheter för samspel, lek och språkinriktade aktiviteter. Språklekar är något vi lägger mycket fokus på och vi har högläsning. Eleverna ska ges möjlighet att berätta, visa och samtala om sitt skapande samt sina tankar och erfarenheter.

Pedagogerna och eleverna skapar och deltar i lustfyllda lärandetillfällen där eleverna lär genom lek och samspel. Vi uppmuntrar, utmanar och bekräftar elevernas språkliga utveckling  och skapar tillfällen för lärande så att de stimulerar till fortsatt utveckling.

Började vi med en frivillig läxa som denna vecka handlade om att genom upprepningar öka elevens förmåga att skriva sitt namn.

Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att skriva sina adresser. 

Vi skriver ett gemensamt brev till tomten.

Vi repeterar rim. På Visarsamlingen ska eleverna ha med sig två saker som rimmar. Uppgiften denna veckan som vi gör är att para ihop rim, även den frivilliga läxan är att para ihop rim. 

Vi läser rimsagor och spelar rim-memory för att skapa tillfällen att träna lite extra på det. Flera av eleverna är på väg att både läsa och skriva. I Veckans kompis uppdraget ska de som vill få skriva vad de hittar i sin svenska bok, själv eller att vi skriver före.  

Alla elever får hitta på kort ramsa som rimmar. De får även förtydliga rimmet med att rita till detta får de sedan fota och deras teckning sätter vi upp i klassrummet under svenska. Bilden lägger vi in i respektive lärlogg.

Eleverna prövar att söka information ur olika källor tex en fågelbok. De skriver av faktatexter för att lära sig om en vald fågel och bekanta sig med bokstäver och ord. De övar även på samarbete då de arbetar i grupp.

Fågeltemat fortsätter

Fågeltemat fortsätter

Eleverna har fått redovisa sin arbeten.

Kommande veckor kommer vi att arbeta med serier. Alla elever kommer att få prova att göra en egen med hjälp av appen "MakeBelifsComix". Därefter på börjar vi vår historia som klassens serie ska grunda sig på. Tillsammans på samlingen skapar vi serier utefter appen för att eleverna ska se vad och hur den fungerar och hur serier kan vara uppbyggda. Utefter detta skapar de sina egna.

Vi författar grunden till klassens serie i samlingen. Alla är delaktiga och författar efterhand. Vi hinner klart på denna samling. Under veckan hinner vi faktiskt börja rita serien också.

Seriearbetet fortsätter

 

Uppföljning

Denna vecka på visarsamlingen skulle eleverna ta med något de kunde rimma på. De fick säga ordet som saken rimmade på. Det var inte helt lätt för alla, bland annat var det svårt att inte säga saken som man hade med sig när de sa rimordet. Fördelen var att de elever som hade glömt kunde tänka på en sak i huvudet och säga rimordet. En elev hade med sig två saker både pil och bil. Det gav oss en ide om att göra om detta och att eleverna ska ta med sig två saker som rimmar och då beskriva sakerna vilket de är mer vana vid.  

Förra veckans läxa handlade om att ta reda på hur sitt hus ser ut samt vilken adress man bor på. Denna veckas uppgift var att rita och skriva in det i sin svenska bok. Detta fotar även eleverna av och lägger på sin lärlogg.

Alla elever har ritat och vi har fotat av teckningen. Vi ska markera ut på kartan var alla bor och när det är gjort publicerar vi lärloggs inlägget. Vi har samtalat om varför man har en adress bland annat kom eleverna fram till :  ...... Vi har också köpt frimärken så att eleverna konkret ska få uppleva ett användningssätt av adressen.

Eleverna fick en lapp med sin adress på som de sedan kunde skriva av. Vi såg att det var viktigt att de hade linjer att följa. det var också svårt att veta hur stora bokstäverna skulle vara för att hela gatan skulle få plats på samma rad. Nu väntar vi med spänning....Vi kan se att nästan alla har koll på vad ett rim är. Några få elever behöver lite extra träning, vi kommer att spela rim memory och även läsa sagor på vers tillsammans för ge möjlighet att knäcka "koden".

Några elever skrev i sin svenska bok utan att vi skrev före. Några elever hjälpte även varandra att skriva eller att de fick skriva av. Någon hade svårt med motoriken och fick hjälp med att skriva också.

De flesta elever kan samarbeta utan problem. Några valde att arbeta ensamma och några arbetar tillsammans men sida vid sida och gör två arbeten. Det var härligt att se ivern när de satte igång. De allra flesta hittade vägar att påbörja sitt arbeta om en vald fågel. Vissa hann tom att börja skriva fakta.

Under veckan hade vi inte så mycket tid att lägga på detta projekt men eleverna var inspirerade under samlingen så historien gick att författa på en samling. Vi som pedagoger fick hjälpa till att styra upp historien för att den skulle få en röd tråd och inte spreta så mycket. Två elever hann till och med att börja teckna serien. Där fick man som pedagog fungera som idéspruta kring tecknandet. Hjälpa till med att föreslå olika tex pratbubblor eller andra uttryck.

 

Utvärdering

I utvärderingen tillsammans med eleverna av vårt svenskaarbete berättar eleverna att de har blivit bättre på att skriva. De uttrycker att de blivit bättre på att läsa, skriva små bokstäver samt skriva "snyggare". Vi kan se att deras skrivmotorik har förbättrats genom att de tex varje vecka har skrivit i sin visarsamlingsbok. Fågeltemat var ett omtyckt aktivitet där eleverna fick träna både läsning och skrivning.

Utifrån vår verksamhetsplan vet vi att alla kan skriva sitt namn. Vi har arbetat mycket med att alla ska bli sedda och nämnda vid namn, både de som är där och någon är frånvarande. Det  gjort att de kan varandras namn. Vi arbetade under en tid var de bodde och deras adresser. De fick bland annat rita sitt hus och skriva adressen. De fick också skriva ett eget julkort som de skickades på posten. Vi tror att kom fram. Det vi inte gjorde var att peka ut på kartan, vilket hade varit en bra sak.

Vi har tränat på när när de fyller år, några få behöver fortfarande lite stöttning för att komma ihåg rätt. Alla elever är fenor på att rimma, både i den fria leken och under olika aktiviteter. Vi tror att när eleverna både får säga, skriva och rita rimmet har varit framgångsrikt. Genom visarsamlingen har eleverna visat att de kan följa och utföra instruktioner, tala tydligt med ett vårdat språk. De kan vänta på sin tur när någon annan talar, lyssna samt tala inför varandra. Andra aktiviteter där eleverna visat kunskap på detta har varit, Unikumberättande, fågeltema och skrivit samt läst upp egen gjorda sagor. I arbetet med sagor och serier har elevernas förståelse för att text och bild har ett budskap. 

Eleverna har vid flertal tillfällen varit med och utvärderat både aktiviteter och vad de har lärt sig.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: