Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6

Skapad 2016-10-27 22:37 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska under terminen att arbeta teknik. Vi skall arbeta och genomföra undersökningar av de sex vanligaste maskiner. Vi kommer också att undersöka konstruktioner.
Grundskola 6 Teknik
Vi ska under några veckor innan jul arbeta med teknik. Vi ska bl.a. titta på och undersöka de vanligaste fem maskinerna, konstruera en djurmodell med enkel mekanik, diskutera tekniken runt omkring oss och prata om vilka fördelar- och risker som kan finnas med dagens teknikberoende samhälle och fundera över tekniska lösningar som ännu inte finns!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Det här ska vi arbeta med...

 • de fem enkla maskinerna 
 • undersöka vår närmiljö för att finna olika tekniska lösningar 
 • undersöka vardagliga föremål
 • titta på filmer om tekniska lösningar och problem
 • läsa faktatexter
 • bygga rörliga figurer
 • diskutera dagens teknikberoende samhälle
 • fundera över människors behov kopplat till tekniska lösningar
 • hur olika tekniska system förändrats över tid 

Du skar arbeta med att utveckla din förmåga att...

 • genomföra undersökningar av tekniska produkter
 • dokumentera och skissa på modeller och tekniska föremål 
 • samtala om föremåls betydelse för samhället och hur det har påverkat oss i vardagen
 • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar för oss i vardagen ex skruven, hävstång mm 

Du visar dina kunskaper...

 • under arbetet i klassrummet med skriftliga och muntliga uppgifter
 • vid läxförhör, skriftliga och muntliga
 • vid kortare klassrumsredovisningar
 • under praktiska uppgifter med tillhörande dokumentation 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
E
C
A
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
T.ex. i arbetet med "De mäktiga fem" / "De fem enkla maskinerna".
Du kan ge exempel på enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du ser och kan förklara enkla tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
Du ser och kan beskriva i detalj uppbyggnaden av tekniska lösningar utifrån hur de är utformade och hur de används.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar
T.ex. visar du det i din intervju och i ditt arbete med ditt rörliga djur och utvärderingen av ditt djur och i diskussionsfrågor på provet.
Du ser problem och behov av enklare slag som kan lösas med teknik och ger förslag till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och prövar och omprövar förslag till lösningar.
Du ser problem och behov som kan lösas med teknik och kommer med väl underbyggda förslag till lösningar samt systematiskt prövar och omprövar.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
T.ex. i NO-förhöret och i din utvärdering.
Du arbetar efter enkla beskrivningar och kan göra enkla skisser och modeller.
Du arbetar efter beskrivningar och gör skisser och modeller.
Du utarbetar egna förslag till beskrivningar, skisser och modeller. Du kan bedöma kvalitet.
värdera konsekvenser och identifiera risker av/med olika teknikval
T.ex. då du diskuterar om teknikutvecklingens fördelar och risker och på NO-förhöret.
Du kan ge exempel på hur tekniken påverkar dig själv och din närmiljö samt ev. risker.
Du beskriver för- och nackdelar om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö samt ev. risker.
Du kan argumentera för- och nackdelar om hur tekniken påverkar dig och din närmiljö samt ev. risker.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
T.ex. i klassrumsdiskussioner och på NO-förhöret.
Du kan berätta om hur något tekniskt system förändrats över tid.
Du kan resonera om hur tekniska system förändrats över tid.
Du kan resonera om hur tekniska system förändrats över tid och fundera kring utvecklingen i framtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: