Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2016-10-31 14:43 i Spekerödskolan Stenungsund
Planering för sv för år 1, grundar sig bland annat på "nya" Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska
Denna planering är skapad utefter Nya "Nya språket lyfter" som är det bedömningsunderlag som skall användas i åk 1 fr.o.m. höstterminen 2016. Vi kommer att arbeta med områdena TALA/LYSSNA, LÄSA, SKRIVA och BERÄTTANDE TEXTER.

Innehåll

Kursplanens syfte och mål

 • Du ska fortsätta utveckla ditt intresse för bokstäver och det skrivna språket. 
 • Du ska lära dig bokstavsjuden och hur man ljudar korta ord. 
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska träna på att samtala i grupp och lyssna på andra.
 • Du ska få tillfällen att utveckla din språkliga förmåga på olika sätt.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över ditt lärande.

Undervisning/Arbetssätt

 • Vi kommer ha högläsning ur kapitel och bilderböcker.
 • Vi kommer att läsa både skönlitterära böcker, faktaböcker och böcker från olika kulturer.
 • Vi kommer att skriva olika typer av texter, tex serier ,berättelser och faktatexter.
 • Vi arbetar med läromedlet ABC-klubben,den magiska kulan.
 • Eleverna har tillgång till  Ipad ett verktyg  vi kommer använda ofta till att träna skriftspråk, lyssna på bokstavsljud, göra berättelser, skriva av ord och texter och ev göra egna filmer mm. 
 • Vi kommer att bearbeta texter på olika sätt, genom egna och gemensamma gjorda böcker, drama, bild, dockteater. 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA/SAMTALA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • Kunna återberätta om vardagliga händelser; vad du läst, lyssnat på, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • samtala i olika diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.
 • läsa och förstå en enkel instruktion

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver ( versaler och gemener)
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda stor bokstav och punkt.
 • använda Ipaden som ett verktyg i din språkutveckling. 

 BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER

 • berätta hur en saga/berättelse kan vara uppbyggd, början, handling och slut.
 • Känna till två svenska barnboksförfattare .

Bedömning:

Vi kommer att titta på om :

 • du kan flesta stora och små bokstäver som de arbetat med under året samt dess bokstavsljud 
 • du kan forma de flesta bokstäverna som det arbetat med.
 • du kan kombinera egna ord/texter och bilder.
 • du kan läsa en enkel mening och förstå innehållet.
 • du kan skriva ditt förnamn och sitt efternamn.
 • du kan läsa, skriva och stava enkla ljudenliga små ord.
 • du kan skriva en enkel text och ha mellanrum mellan orden.
 • du kan lyssna på och berätta om olika texters innehåll samt reflektera till egna erfarenheter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Berättande
Åk1 - 4
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Åk 1 - 4
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: