Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht -16 åk 1

Skapad 2016-11-01 13:44 i S:ta Gertruds skola Västerås Stad
I Mera Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

 • Naturliga tal och dess egenskaper.
 • Positionssystemet
 • Addition och subtraktion
 • Huvudräkning med naturliga tal.
 • Rimlighetsbedömning
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Mönster
 • De geometriska figurerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • Lägesord, som t.ex. under, över och på.
 • Enkla tabeller och diagram.
 • Problemlösning
 • Vardagsmatematik

Aktiviteter/så här ska vi arbeta:

 • Arbete i matematikboken Favoritmatematik 1A.
 • Laborativt arbete.
 • Matematikfilmer
 • Problemlösning i grupp

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 • Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Löpande på matematiklektionerna. 
 • Genom diagnoser och prov. 
 • Genom samtal och observationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå ht åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan lösa enkla problem genom att med viss hjälp hitta en passande strategi.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler.
Begreppsförståelse
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begreppen, fler, färre, lika många, mindre än, större än, likhetstecknet, addition och subtraktion och kan med viss hjälp använda dem.
Begreppsförståelse
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp visa att du har förståelse för begreppens egenskaper.
Taluppfattning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner igen siffrorna 0-12 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan med viss hjälp dela upp tal inom talområdet 0-12.
Beräkningar
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp använda huvudräkning eller skriftliga beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-12.
Likhetstecknet
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du har förståelse för likhetstecknets betydelse. Du kan till viss del använda det på ett fungerande sätt. Till exempel 2+3=5, 2+_=5, 7-2= 5, _-2=5
Mönster
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan rita av enkla mönster och figurer.
Tillvägagångssätt
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och samtala om hur du har löst en uppgift till exempel enkla mönster genom att använda dig av konkret material.
Tabeller och diagram
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan samla information och skapa enkla tabeller och diagram.
Resonemang
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan fortsätta enkla talmönster och geometriska mönster. Du kan välja metod och räknesätt samt se att svaret är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: