Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk 3

Skapad 2016-11-02 09:27 i Jonsereds skola Partille
Vi arbetar med multiplikation och division. Vi övar på att kunna se sambandet mellan dessa och även sambandet mellan upprepad addition - multiplikation.
Grundskola 3 Matematik

Under höstterminen ska vi befästa att upprepad addition kan ses som multiplikation. Vi kommer att arbeta vidare med multiplikations- och divisionstabellerna .Vi ska lära oss se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet. Vi kommer att arbeta med problemlösningsuppgifter med fokus på multiplikation och division.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med undervisning i matematik är att eleverna bl.a. ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för matematik och sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättning att utveckla kunskaper i hur matematiken har utvecklats i ett historiskt perspektiv. Eleverna ska även utveckla kunskaper i att beskriva, formulera och lösa matematiska problem samt kunna reflektera och argumentera över resultat och strategier.

Vad ska vi lära oss? (Förmågor) 

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • formulera och lösa problem
 • värdera strategier och metoder
 • använda begrepp och analysera begrepp
 • se samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang
 • välja och använda lämpliga metoder
 • samtala, argumentera och redogöra
 • använda matematikens uttrycksformer

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Taluppfattning

 • Positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental
 • Samband mellan räknesätt: addition, multiplikation, division
 • Olika sätt att beräkna: Huvudräkning, överslagsräkning, algoritmer, talsorter, miniräknare
 • Enkla bråk
 • Rimlighet
 • Uppskattning

Algebra

 • Likhetstecknet
 • Likheter
 • Talföljder
 • Mönster

 

Problemlösning

 • Problemlösning i enkla situationer
 • Lösa matematiska problem
 • Skapa egna matematiska problem

Hur arbetar vi?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt med laborativt material
 • Använda dator vid t.ex. färdighetsträning
 • Arbeta med problemlösning
 • Lösa och formulera problem

Bedömning

 • Att du under lektionstid, muntligt och skriftligt, kan redovisa dina tankar och slutsatser.
 • Nationellt prov samt andra diagnostiska material.
 • Bedömningsmatris

Läraren vet att du kan när du…

 • förstår tallinjer med hopp från multiplikationstabellerna både ökande och minskande 
 • använder samband mellan addition och multiplikation
 • använder samband mellan multiplikation och division
 • förstår och kan lösa matematiska problem i text
 • kan visa hur du löst en uppgift, med både symboler, text och bild
 • använder dig av det räknesättet som är lämpat för uppgiften
 • använder dig av likhetstecknet på rätt sätt
 • förstå att 3x2=6 är samma som 2x3=6 (kommunativa lagen)
 • förstå enkla matematiska begrepp 
 • känna igen termerna för multiplikation faktor x faktor = produkt samt täljare/nämnare = kvot

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 3

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Tallinjer
Du kan med hjälp av lärarstöd hoppa jämna hopp på en tallinje samt fem hopp. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Du kan hoppa tal mellan 1-50 på en tallinje. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Du kan snabbt och säkert hoppa 1-50 på en tallinje. Även veta vad som kommer före och efter ett visst tal.
Samband mellan addition och multiplikation
Du kan med lärarstöd eller material berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan själv förstå och berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan säkert förstå och berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma och förklara varför.
Samband multiplikation och division
Du kan med lärarstöd eller material berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan själv förstå och berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan säkert förstå och berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Kommutativa lagen
Du kan med hjälp av lärare eller material förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Du kan själv förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Du kan säkert förstå och förklara att 3x2=6 är samma som 2x3=6.
Likhetstecknets betydelse
Du kan med hjälp av lärare förstå likhetstecknets betydelse som t.ex. 3x2=__.
Du kan själv förstå att svaret inte behöver stå till höger som t.ex. __=3x2.
Du kan förklara och förstå likhetstecknets betydelse samt använda de i olika sammanhang. Som t.ex. 3x2=__=3+__.
Problemlösning
Du kan med lärarstöd läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan på ett ganska säkert sätt själv läsa och förstå en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan på ett säkert och självstandigt sätt läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt. Samt se problemet i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: