Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är Zlatan

Skapad 2016-11-02 10:40 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Läsning ur boken "Jag är Zlatan"

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 

 • Syftet är att läsa och skapa förståelse  för biografier och återberättande texter.
 • Syftet är att få kunskap om språket i boken som innehåller nyanser av slangord.
 • Syftet är att reflektera kring bokens och författarens budskap och syftet med boken.
 • Syftet är att relatera texten till författarens bakgrund och till eleverna egna livserfarenheter.
 • Syftet är också att lära sig studieteknik och strategier till att förstå bokens innehåll.

 

 

Undervisningens centrala innehåll:

 

 • Zlatans historia, uppväxt och karriär.
 • Boksamtal.
 • Skillnader mellan olika språkbruk.
 • Diskussioner kring integrationen i Sverige och svenskhet.
 • Biografins litterära drag.
 • Grammatiska strukturer: preteritum.
 • Studieteknik.

 

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska läsa och förstå boken.
 • Du ska besvara frågor om texten.
 • Du ska diskutera bokens budskap och tema både muntligt och skriftligt.
 • Du ska koppla bokens innehåll till författarens bakgrund och syftet med boken.
 • Du ska koppla innehållet till egna eller andras livserfarenheter och villkor.

 

Undervisning och bedömning

 • Vi kommer inledningsvis att prata om bokens sammahang och Zlatans bakgrund.
 • Vi kommer att läsa flera utdrag ur boken stegvis, gå igenom viktiga ord, besvara frågor om texten
 • Vi kommer att läsa mellan raderna och diskutera avsnittens viktigaste delar och vad Zlatan egentligen vill säga oss.

 

 • Läraren kommer att bedöma hur eleven besvarar frågorna och hur hen deltar i boksamtalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: