Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A - Kap 2

Skapad 2016-11-02 14:14 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Längd, area och symmetri

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågorna:

 • mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • att omvandla längdenheter
 • olika slags trianglar
 • beräkna triangelns area
 • beräkna en sammansatt figurs area
 • symmetri

 

Arbetssätt/metod

ViDu kommer att arbeta med området genom att:

 • delta i genomgångar 
 • skriva och visa tydliga svar med enheter 
 • skriva och rita tydligt i skrivboken samt använda linjal.
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 5A
 • genomföra olika aktiviteter, ex. problemlösningsuppgifter, 
 • genomföra självbedömning i Mattekollen 1,2 och 3

 

Bedömning

Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • din redovisning och beskrivning av beräkningar och begrepp
 • Mattekollen 1,2 och 3
 • ditt ansvar för läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 5a - kap 3, Längd, area och symmetri

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mäta längd
Du kan mäta längd med olika mätredskap med enheterna, m, cm, och dm samt beskriva och redovisa kunskaper om längd.
Enhetsbyte
Du kan delvis hantera enhetsbyte inom längd mm, cm, dm, m, km och mil. Du har rätt på två av uppgifterna a, b och c.
Du visar att du kan hantera enhetsbyte inom längd, mm, cm, dm, m, km och mil på ett säkert sätt och har alla rätt på diagnos.
Uppskattning av längd
Du kan reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, tex cm, dm och m.
Beskriva olika trianglar
Du känner igen, namnger rätvinklig, liksidig och likbent triangel. Du kan jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder, tex jämföra en likbent triangel med en liksidig.
Du känner igen, namnger rätvinklig, liksidig och likbent triangel. kan jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder, tex jämföra en likbent triangel med en liksidig. Du har svarat med båda förklaringarna.
Triangelns area
Du kan använda formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, tex trianglar.
Du kan använda formella metoder för att bestämma area föra tvådimensionella figurer, tex trianglar. Du kan använda formella metoder för att bestämma tex. höjden i en triangel.
Begrepp
Du använder dig av begreppen som tillhör kapitlet och använder dig av dem i ett matematiskt sammanhang.
Sammansatt figurs area
Du kan använda formella metoder för att bestämma en sammansatt figurs area.
Symmetriska figurer
Du kan skapa symmetriska figurer genom att rita spegelbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: