Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scared?!

Skapad 2016-11-02 21:27 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområde i engelska där vi i samband med Halloween läser, skriver och diskuterar kring rädsla och skräck. Fokus är förmågan att skriva och samtala.
Grundskola 7 Engelska
Trick or treat? It's Halloween time. Are you going to get into a costume and be scary? Or are you perhaps one of those who doesn't like ghosts, haunted houses and spiders? In this area we are going to talk about what makes you and other people scared, we are going to read texts about scary stuff and we are going to watch an animated film called Coraline. We are also going to write a lot of different texts in English, so get ready!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • När vi samtalar i par, smågrupper och i klassen visar du att du kan föra ett samtal på engelska samt bidra till att samtalet fungerar genom att kommentera och ställa frågor.
 • När du skriver olika typer av texter (t ex dialoger, berättelser, redogörelser och texter kring filmen) visar du att du kan skriva en text på engelska samt att du kan bearbeta och förbättra ditt innehåll och språk.
 • Du visar att du har god hörförståelse när du återberättar och diskuterar spökhistorier som du har lyssnat på.

 

Undervisning

 • Vi samtalar och diskuterar olika slags rädslor samt kring filmen Coraline. Vi tränar på att hålla igång ett samtal samt lär oss användbara uttryck i ett samtal.
 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata och skriva kring temat.
 • Vi läser olika texter på temat för att hitta inspiration till egna texter.
 • Vi ser filmen Coraline och samtalar och skriver kring filmen.
 • Vi skriver olika typer av texter ( t ex dialog, berättelser och texter kring filmen) samt tränar på att bearbeta texterna mot större tydlighet, variation och korrekthet.
 • Vi lyssnar på flera korta spökhistorier och tränar på att återberätta dem.

Bedömning

 • Din förmåga att kommunicera i tal (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger) samt din förmåga att bidra till att ett samtal fungerar. Bedöms i matris.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter samt din förmåga att bearbeta och förbättra en text mot större tydlighet, variation och korrekthet. Bedöms i matris.
 • Din förmåga att förstå det du hör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Innehåll och språk
Kunna samtala i olika samman-hang och kring olika ämnen Fyllighet och variatio
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår för att beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om egna upplevelser samt framför dina åsikter. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du talar obehindrat om olika ämnesområden på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad meningsbyggnad
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
Kommunikativa strategierNy aspekt
Kunna använda strategier som förbättrar samtalet och för det framåt och anpassa språket efter syfte och situation
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information t,ex om familj, fritidsintressen och resor. Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du ställer och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Du ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Du tar aktivt del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt, Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver båda korta och längre meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du varierar meningar, ord och fraser. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. omformulerar sig, använder synonymer
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.

En
Hörförståelse

Att höra och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av det du hör men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i det du hör.
Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i det du hör.
Förstår både helhet och detaljer i det du hör. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Behöver stöd för att besvara frågor.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med det du hör.
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i den text/berättelse du hör.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten/berättelsen du hör.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kan berätta kortfattat i punkt form om den berättelse du har hört.
Kan återberätta det viktigaste från berättelsen du har hört på ett sammanhängande sätt.
Kan redogöra för handlingen i berättelsen du har hört på ett detaljerat sätt.
Kan tydligt och detaljerat samt med egna ord redogöra för berättelsen du har hört
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: