Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP med bedömningsmatris i Arabiska åk 4-6

Skapad 2016-11-03 14:10 i Modersmål och Studiehandledning Papperskorgen
Läsa böcker med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta samt tolka och jämföra mellan modersmålet och svenska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Detta läsår kommer vi att läsa böcker med enkelt språk, redovisa muntligt, leta efter fakta samt tolka och jämföra mellan modersmålet och svenska.

Innehåll

 

 syfte och metod:

   • Läsning av olika typer av texter.
   • Läsförståelse, samtal om texter, svara på frågor
   • Grammatik(olika slags verb,adjektiv,substantiv meningens uppbyggnad
   • Läsa och skriva texter om historiska byggnader
   • Vi kommer att använda oss av en del häften med övningar och en del material,t ex. filmer från internet, måla böcker, låter och spel,
                       

Bedömning

skriva läsligt hela meningar , punkt och mellanrum mellan orden.
skriva enkla berättande texter.
stava kända ord.
Läsförståelse genom att läsa ett text och anylsera med egna ord.
Passa ihop bild och text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Kopia av Matris modersmål Kungsbacka ÅK 4 - 6

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan ställa enkla, relevanta frågor
-
-
-
Ger och tar enkel muntlig information och enkla instruktioner
UTTRYCKA SIG I TAL
Anpassar språket/ordval efter lyssnarens språknivå
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
Gör begripliga presentationer med viss anpassning till mottagaren
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Kan delta i en enkel diskussion
Kan bidra med egna tankar till åldersanpassade samtal om aktuella teman
-
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
-
Kan uppfatta innehållet i korta tv/Internet-filmer där en berättarröst beskriver bilderna
Kan följa med i talad språk utan kontext
Kan förstå språk som inte är klart strukturerat eller saknar klart sammanhang
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
-
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet
Hör / ser skillnad mellan språkets olika varianter
Känner igen olika varianter av språket. Kan nämna några varianter själv
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet.
Förstår modersmålet. Känner igen olika varianter av modersmålet och kan placera dem på världskartan.
LÄSA
Läser flytande, automatiserad Kan använda lässtrategier Återberättar muntligt efter egen läsning och formulerar det viktigaste med egna ord
Kan läsa och förstå texter från olika medier som t.ex. tidningar, internet
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna och svara på frågor ang. om texten innehåller fakta eller fantasi
Behärskar olika lässtrategier och kan välja rätt strategi beroende på syftet med läsningen och på texttyp
Kan använda olika typer av ordböcker och andra hjälpmedel för att kontrollera ordens betydelse. Kan jämföra modersmålets grundläggande struktur med svenskans
SKRIVA
Kan skriva enkla meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande ord, ordföljd och interpunktion samt jämföra dem med svenska
Kan använda olika typer av ordböcker och andra hjälpmedel för att kontrollera stavningen och ordens betydelse
Behärskar olika skrivstrategier
Kan välja rätt strategi för att kunna skriva texter av olika slag. Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser
SKRIVA
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
-
-
-
Kan jämföra modersmålets grundläggande struktur med svenskans
SKRIVA
Klarar att stava högfrekventa, elevnära ord som stavas ljudenligt
Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt
-
Förstår att vissa ord har avvikande stavning
Klarar att stava frekvent förekommande ord utan ljudenlig stavning

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
-
Kan använda informationen i en text som argument i en diskussion
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden
Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta Kan argumentera och jämföra med svenska förhållanden
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde. Kan läsa mellan raderna
Kan återberätta några centrala ramsor, berättelser, myter el. dyl.
Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, låt mm
Kan återberätta på olika sätt beroende på vilken situation och på vilka som lyssnar
Återger och behärskar grundläggande delar av innehållet eller handlingen i olika texter och kan svara på frågor om händelserna Kan uttrycka enkla egna tankar / upplevelser om texten
TEXTERS OLIKA FORMER
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta (redan behandlade) ämnen
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Kan skilja på påhittade berättelser och faktatexter
Kan beskriva skillnaden mellan dikter, berättande och faktatexter Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer
Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst Kan skriva egna texter i olika genrer med viss språklig variation och enkla beskrivningar
RELATIONEN TILL TEXTEN
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
Kan berätta om egna tankar / upplevelser kring en text
-
Har egna åsikter kring en text och kan formulera dem.
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner kring en text Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TRADITIONER och HÖGTIDER
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser
Kan berätta om egna erfarenheter kring traditioner, seder och kulturella uttryck från modersmålets språkområde och Sverige
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: