Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La chèvre de M. Seguin

Skapad 2016-11-04 19:05 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 2 – 3 Modersmål
Vill du vara fri vad som än händer? Hur mycket är du beredd att offra för att behålla din frihet ? Vad riskerar du och din omgivning att förlora om du alltid får göra som du vill? Berättelsen om Herr Seguins lilla get ger dig en tankeställare

Innehåll

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • beskriva och kommentera en bild muntligt,
 • skriva en kort berättelse utifrån bilden, med början, handling och avslut,
 • böja och stava rätt vanliga ord och använda skiljetecken,
 • bearbeta språket och strukturen i din berättelse efter återkoppling från din lärare,
 • urskilja och stava de vanligaste grammatiska franska homonymer,
 • lyssna på och läsa högt en längre berättelse, upptäcka tillsammans med dina kamrater textens struktur och syfte,
 • resonera kring textens budskap och författarens intentioner,
 • rita några bilder om vad du tycker är viktiga delar i texten,
 • sammanfatta muntligt texten med stöd av bilder,
 • känna igen och använda dialogernas specifika drag för att skriva egna dialoger,
 • skriva en egen text där karaktärernas känslor gestaltas.

 

Undervisning

Vi tittar tillsammans på en bild och du och dina kamrater hjälps åt att beskriva och kommentera muntligt figurerna och miljön. Du fantiserar även på vad som kan gömma sig i skogen i bakgrunden. Du sätter också ord på de känslor som bilden förmedlar. Du lär du dig nya ord och begrepp för att beskriva bilden.

Du får sedan som uppgift att skriva en kort berättelse där du sätter bilden i ett sammanhang, hittar på en början på sagan, namnger och beskriver karaktärerna, bygger upp en handling med tydlig röd tråd och tänker ut ett slut.

Du ser till att skriva hela meningar, med storbokstäver, kommatecken, punkter, och andra skiljetecken. Du försöker använda de stavningsregler du lärt dig. Du får sedan en återkoppling av din lärare och du bearbetar din text med tanke på struktur, stavning och ordförråd. Vi gör en en genomgång av de franska homonymer och böjningsregler som kan kännas svåra och vi tränar dessa med strukturövningar.

På en stordia tittar vi på hur alla elever har tänkt ut sin berättelse, vilka karaktärer och miljöer de har beskrivit, vilka händelser de har berättat och hur de valt att sagan skulle sluta.

Därefter lyssnar vi och sedan läser högt hela sagan om Herr Seguins lilla get av franska författaren Alphonse Daudet. Under läsningen övar du ditt läsflyt och din läsförståelse. Vi poängterar hur viktigt det är med rätt uttal, stumma slutbokstäver, intonation, olika skiljetecken, bindning av slutbokstäver, talflöde och inlevelse.

För att förstå textens budskap tittar vi på textens struktur och vilka olika genrer den innehåller (brev, berättelse, beskrivningar, dialoger). Vi studerar textens syfte och författarens intentioner.

Varje elev väljer sedan ut tre händelser/ögonblick i berättelsen som är viktiga för att förstå texten samt ritar tre bilder som föreställer dessa händelser. Alla bilder samlas sedan och eleverna hjälps åt att fästa dem på tavlan i kronologisk ordning. Med stöd av bildföljden gör du en muntlig sammanfattning av sagan.

Vi dyker in i texten och tittar på alla ord och uttryck som författaren använder för att beskriva karaktärernas (geten och vargen) utseende, deras egenskaper, attityder och handlingar, samt de termer med vilka sagofigurerna benämns. Du samlar alla ord och uttryck i en sexrutig tabell och vi jämför innehållet i tabellen.

Genom att studera dialogerna i texten, lär du dig allt som kännetecknar en dialog: citationstecken, talstreck, ny rad, omvänd ordföljd och sägesverb. Du tränar att använda dessa skrivtecken och att skriva egna dialoger.

Tillämpning

Till sist får du som uppgift att identifiera dig med geten under slutstriden tills vargen äter upp henne. Du skriver ner karaktärens tankar i jag-formen, beskriver hennes känslor, längtan efter frihet, hennes ansträngningar, beslutsamhet eller ånger, om att ha offrat sitt liv för att erövra sin frihet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: