Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 2

Skapad 2016-11-05 14:10 i Figeholmskolan Oskarshamn
I år 2 och 3 arbetar vi med att utveckla läsförmågan.
Grundskola 2 – 3 Svenska
För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Martin Widmark, barnboksförfattare, säger: "Att få upp läshastigheten tar tid. Men när "läskondisen" kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller." Under läsåret får du chansen att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra och diskutera texterna.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära."

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att...

...varje vecka läsa högt tillsammans om Ottos klass.Vi samtalar om det vi läst och bilderna till texten och kopplar till egna erfarenheter.

...träna på att svara på frågor till texten.

.. lyssna på olika skönlitterära texter av olika författare vid högläsning i klassen

... tillsammans läsa texter från olika genrer  i  boken Läsförståelse blå och därefter arbeta med texterna både muntligt och skriftligt.

... ha en enskild anpassad läsläxa efter intresse och förmåga

... träna på att läsa högt både i liten och stor grupp

...träna på att återberätta det vi har läst 

... regelbundet gå till biblioteket och låna böcker.

... regelbundet få nya boktips av vår bibliotekarie 

... regelbundet läsa i en egen bänkbok som vi lånar på vårt skolbibliotek

... bekanta oss med några olika kända författare och deras böcker

Visa vad du lärt dig

Då du varje vecka läser ett stycke av din läsläxa högt samt återberättar lite av det du läst

Genom att muntligt och skriftligt visa att du förstår vad en text handlar om

Genom avstämning på VT med skolverkets nya bedömningsmatris 

Tidsram

Arbetet pågår hela läsåret

Bedömning

Eleven kommer bedömas enligt "Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 1-3"

samt efter Skolverkets avstämningsunderlag för åk 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA åk 1-3

Avkoda på årskuranpassad nivå
Se kommentar
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Se kommentar
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap och relatera då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att föra resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa
Skriver enkla meningar
Kan skriva texter som följer en genre och de språkliga normerna.
Kan skriva utvecklande texter som följer de språkliga normerna. Följer genren på ett tydligt sätt.
Bearbeta texter utifrån respons.
Kan med stöd ge omdömen om egna och andras texter och bearbeta sin egen text.
Ger enkla omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta och förtydliga sin egen text.
Ger omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text för ökad tydlighet och kvalitet.
Tala på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Deltar i samtal med hjälp av lärarstöd
Kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Kan berätta om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet. Kan ge muntliga instruktioner.
Kan aktivt samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter utifrån egna erfarenheter. Kan förbereda och genomföra en enkel redogörelse om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet.
Lyssna på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att förstå enkla muntliga instruktioner.
Kan ta enkla muntliga instruktioner
Kan lyssna aktivt och ta instruktioner.
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att söka och återge information.
Kan söka och återge information från en anvisad källa.
Kan söka och återge information från flera olika källor.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: