Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-fruktstund på Blå

Skapad 2016-11-08 14:35 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna pedagogiska planering är att utmana varje barn i olika förmågor utifrån läroplanens riktlinjer under fruktstunden.

Innehåll

Strävansmål:

  • att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
  • att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som utvecklas/utmanas i denna aktivitet är:

Förmågan att se samband, upptäcka, förståelse, leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera, visa intresse, reflektera och prova

Objekt som används i denna aktivitet är: problemställningar, samling, ordförråd, skapande material, fruktbitar, kompisar, pedagog, lärplatta, naturböcker och gåtor

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Då gruppen nu nått samhörighet kommer denna aktivitet erbjudas barnen i helgrupp för att utmana dem i sin förmåga samspela och fungera i grupp. Vi kommer att samlas samma tid varje dag där en pedagog håller samlingen och två pedagoger sitter ner tillsammans med barnen och är medforskare i samlingen.

Förberedelser:

Planera aktiviteter för fruktsamlingar med de olika fokus områdena: språk och kommunikation, skapande, värdegrund, lek och naturvetenskap och teknik.

Aktiviteter:

Tema-frukstunden har ett nytt fokusområde varje dag utifrån läroplanens områden, när vi gått igenom alla börjar vi om från början igen.

Matematik frukt: barnen utmanas att använda matematik för att lösa olika problemställningar som t.ex. att dela lika, ta reda på hur många bråkdelar en halv är eller koppla ihop en siffra/tal med ett antal fruktbitar.

Språk och kommunikation frukt: barnen utmanas i att använda sin förståelse för ord och ordförråd för att lösa olika problemställningar som t.ex. att säga ett ord som börjar på samma bokstav som frukten de vill ha, urskilja vilken bokstav som bytts ut när pedagogen säger ord som "Opple" istället för ord som "Äpple" eller rimma på den frukt man vill ha.

Skapande frukt: barnen utmanas i sin förmåga att skapa för att lösa olika problemställningar som t.ex. att skapa/visa den frukt de vill ha med något material/någon uttrycksform.

Värdegrund frukt: barnen utmanas att används samspel med varandra för att lösa olika problemställningar som t.ex. att se till så att alla får, fråga vad andra vill ha eller att tillsammans i små grupper komma på ett sätt att berätta vilken frukt de vill ha utan att använda ord.

Lek frukt: barnen utmanas att använda sin förmåga att leka där målet i leken är att få sin frukt t.ex. leta efter frukt, gissa vilken frukt som är borta (Kims lek) eller "hunden och benet".

Naturvetenskap och teknik: barnen utmanas i att använda sin förståelse för naturvetenskap och teknik för att lösa olika problemställningar som t.ex. lösa gåtor för att komma fram till vilken frukt det är pedagogen beskriver där att söka på lärplattan/naturböcker finns tillgängliga som redskap.

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

Utverdering av den pedagogiska planeringen för tema fruktsamling

Arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen

Uppföljning och reflektion av den pedagogiska planeringen för tema fruktsamling

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: