👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Lag och rätt

Skapad 2016-11-08 15:39 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje person som vistas i Sverige har en skyldighet att känna till våra lagar. Målet med detta arbetsområde är att du ska få en allmän uppfattning om hur rättssystemet i Sverige fungerar och hur människors uppfattningar kan påverka förändringar i lagstiftningen. Du ska också få tillfälle att fundera över dina egna ställningstagande i frågor som rör normer, regler och lagar.

Innehåll

Ämne och arbetsområde: Samhällskunskap ”Lag och rätt”, år 7.

Tid: vecka 40-45

Arbetsmaterial: Läroboken ”SO:s samhälle 7" , föreläsningar med diskussion och dina anteckningar från dessa. Instuderingsfrågor och utdelat material. Filmer.

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntlig diskussion och skriftliga förhör. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Bedömning – Utvalda kunskapskrav* från LGR 11

 • Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter.
 • Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • Ha kunskap om samhällsstrukturer
 • Använda begrepp

* Förkortad form, klicka här för fullständiga kunskapskrav.

 

Exempeltänkbara utvärderingsfrågor och uppgifter utifrån kunskapskraven

 • Vad gör du om man själv eller någon annan i din omgivning blir utsatt för ett brott eller om du vet något om ett brott som begåtts?
 • Hur vet man vad man får och vad man inte får göra?
 • Vilka tre olika nivåer av domstolar finns det och vilka syften har de?  
 • Vad är en norm och hur kan en sådan påverka lagstiftningen?
 • Kan du gången från misstänkt brott till dom/frikännande?
 • Vilka olika straff/påföljder finns i Sverige och andra länder?
 • Av vilka orsaker begår människor brottsliga handlingar?
 • När är en person skyldig och kan dömas till straff, enligt juridiken?
 • Vad har du för åsikter om brott och de straff de kan ge? För låga eller för höga straff? Vad tycker du om dödsstraff?

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur norm uppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Demokratiska fri- och rättigheter och skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska dilemman som hänger samman demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Förmåga som övas:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 7

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har inte visat att hon/han kan använda och förklara centrala begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven förstår och använder en centrala begreppen inom ämnesområdet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven förstår och använder flera centrala begrepp inom ämnesområde på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du förstår och kan använda centrala begrepp inom ämnesområde på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskap
Eleven har inte visat grundläggande kunskaper om det svenska rättsamhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om det svenska rättsamhället.
Eleven har goda kunskaper om det svenska rättsamhället.
Eleven har mycket goda kunskaper om det svenska rättsamhället.
Ställningstagande i aktuella frågor
Eleven behöver hjälp med att ta ställning och /eller underbygger inte sitt ställningstagande med fakta.
Eleven har tagit ställning i olika frågor aktuella inom ämnesområdet och motiverar sitt ställningstagande med enstaka argument grundade på fakta.
Eleven har tagit ställning och motiverat sitt ställningstagande med flera argument grundade på fakta.
Eleven tar ställning och motiverar sitt ställningstagande med flera argument som bygger på fakta. Eleven kan även i argumentationen och diskussionen använda olika perspektiv.
Källor
Eleven har svårt att på egen hand hitta fakta i anpassade källor och behöver i sitt sökande mycket stöd.
Eleven klarar till viss del att på egen hand hitta information i enstaka källor.
Eleven arbetar i huvudsak självständigt och hittar på egen hand information i olika källor.
Eleven arbetar självständigt och hittar och värderar information i olika källor.