👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16-vt 18 åk 7-9 Sh NYO TP

Skapad 2016-11-14 12:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under låsåret kommer vi att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna. Eleverna turas om att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala)

Innehåll

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- förklara samband (orsak och konsekvens)

- redogöra för olika åsikter och motivera dem

- granska och värdera olika källor

 

Innehåll

Information och kommunikation 

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

 

Rättigheter och rättsskipning 

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Beslutsfattande och politiska idéer  

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

 

Genomförande

Under läsåret  kommer vi varje vecka att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna.

Två elever har varje vecka ansvaret att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala). Vid redovisningen får ni gärna använda er av bilder och filmklipp.

Ni avslutar med att ta upp en samhällsfråga till diskussion, där ni först redogör för bakgrundsfakta och därefter leder en diskussion för klassen.

 

Kursplanemål

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Matriser

Sh
NYO

---->
---->
---->
Förklara samband (orsak-konsekvens)
OBS! Det räcker inte att berätta om nyheter. Förklaringar måste finnas med!
Du berättar om nyheter och förklarar kort varför de hänt. enkla samband
Du berättar om nyheter och förklarar dem, genom att koppla orsaker och konsekvenser till nyheterna. förhållandevis komplexa samband
Du berättar om nyheter och förklarar dem utförligt, genom att koppla orsaker och konsekvenser i flera led till nyheterna. komplexa samband
Värdera uttrycka olika åsikter
Argument använder du när du motiverar åsikter: “X tycker så därför att…” OBS! Du ska inte tala om vad du tycker, utan redogöra för berörda personers olika åsikter och motivera varför de tycker som de gör.
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna kort. till viss del underbyggda argument
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna med rimliga argument. relativt väl underbyggda argument
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna utförligt med korrekta argument. väl underbyggda
Växla mellan olika perspektiv
Exempel på perspektiv: individ, samhälle (lokalt, nationellt, globalt), miljö, ekonomiskt, rättvise, kön
Du redogör kort för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Du redogör för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. Du använder några olika perspektiv. i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Du redogör utförligt för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. Du använder flera olika perspektiv. i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Resonera om källors trovärdighet och relevans
Källkritiska begrepp = äkthet, tid, beroende, tendens Exempel på källor med tendens: ledare, intervju, debattartikel, insändare, krönika, blogginlägg, propaganda. Glöm inte att presenterar dina källor: författare, genre, tidning/media
Du använder källor och förklarar kort varför du valt dem. enkelt och till viss del underbyggt
Du använder relevanta källor och förklarar varför du valt dem med källkritiska begrepp. utvecklat och relativt väl underbyggt
Du använder relevanta källor och förklarar utförligt varför du valt dem med källkritiska begrepp. Du har använt olika typer av källor och resonerar om hur de kan värderas och användas på olika sätt. välutvecklat och väl underbyggt

VIKTIGT: Välj nyheter som passar för uppgiften, alltså nyheter där det finns samband att förklara och olika åsikter att redogöra för och motivera.

---->
---->
---->