Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrestudie - sagor och andra berättartraditioner

Skapad 2016-11-16 10:19 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska läsa, diskutera och skriva olika texter, t ex krönikor, noveller, reportage, brev eller skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Muntligt berättande är nästan lika gammalt som människan själv. Så långt tillbaka i tiden som vi kan komma finns spår av berättelser av olika slag. Det kan vara religiösa skapelsemyter eller sagor, alla har dock det gemensamt att de från början var muntliga berättelser som långt senare skrevs ner i böcker.

Innehåll

Vad vi arbetar med: centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator och för hand. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Hur vi arbetar

 • Du ska läsa och aktivt diskutera texter av olika slag, för att identifiera de genretypiska dragen. I det här arbetsmomentet är det främst sagor, fabler, myter och andra muntliga traditioner som vi arbetar med.
 • Du ska göra olika skrivövningar för att utvecklas som skribent, vilket innebär att du ska följa de genretypiska dragen.
 • Vi utgår från en textbok, Svenska direkt 7, och ett arbetshäfte med blandade uppgifter.

Hur du bedöms

 • Din muntliga aktivitet i samtalen och diskussionerna, där du visar din förmåga att analysera, identifiera och reflektera, både till innehåll och form

 • Att dina skriftliga produkter följer de genretypiska dragen, och att du följer skriftspråkets regler

 • Din förmåga att utvärdera dina egna och andras texter

Uppgifter

 • Sagor

 • Inlämning fabler

 • Författarporträtt/biografier

 • Sagoanalyser

Matriser

Sv
Genrestudie - sagor

Rubrik 1

F
Texten fungerar med viss bearbetning
Texten fungerar mycket bra
SAGOR: Koppling till uppgiften, genre-medvetande
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som en saga.
Texten fungerar relativt väl som en saga.
Texten fungerar mycket väl som en saga.
SAGOR: Koppling till uppgiften, genre-medvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag
Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet hänger ihop men är inte särskilt genomarbetat.
Innehållet är sammanhängande och någorlunda genomarbetat.
Innehållet är sammanhängande och väl genomarbetat.
Innehåll
Sagan innehåller enkla gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser.
Sagan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser.
Sagan innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Ämnet för sagan tas upp på ett enkelt sätt t.ex. genom att skribenten beskriver händelseförloppet i korta drag.
Ämnet för sagan tas upp på ett utvecklat sätt t.ex. genom att skribenten utvecklar handlingen något.
Ämnet för sagan tas upp på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att skribenten utvecklar handlingen och använder sig av väl genomtänkta genretypiska detaljer.
Struktur, språk och stil
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en saga, t. ex. med rubrik, inledning med presentation av problemet och huvudpersonerna samt ett någorlunda väl genomfört försök att följa den genretypiska uppbyggnaden.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning som passar en saga. Språket passar väl för genren saga, t.ex. genom användning av bildspråk, liknelser, upprepningar m.m.
Struktur, språk och stil
Textbindningen är enkel. Ordvalet är enkelt.
Textbindningen är utvecklad. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren saga.
Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten.
Struktur, språk och stil
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: