Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack

Skapad 2016-11-16 13:30 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi lär känna Snick och Snack och deras vänner i Kungaskogen. De lär oss bland annat om hur man är en bra kompis.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi observerade barnen och upptäckte då att flera barn behövde hjälp i sina kompisrelationer. Hur man tar kontakt med andra barn och hjälp i lekens gång emellanåt.

Mål

Eget formulerat mål

Att barnen lär sig att leka och ta kontakt med andra barn på ett bra sätt. Att barnen ska kunna säga (och följa) hur Älgvis (Snick och Snack-figur) gyllene regel lyder. "Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig" 

Läroplanens mål

 
 •  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 •  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 •  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 •  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • (Lpfö98)
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att utgå från boken Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen bygger en koja. Vi kommer att läsa stycken ur den och prata om innehållet. Dessutom kommer vi att gå till skogen där vi via brev har kontakt med Snick och Snack och de andra i Kungaskogen. Tanken är att vi ska bygga en koja tillsammans.

Vi kommer att åkte vi till Uddelvalla med barnen och såg på bio av en Snick och Snack - teater.

 

 

Det här kommer vi i arbetslaget att göra.kolla upp bion.
 läsa ur Snick och Snack och införa rekvisita. Sjunga sånger med barnen
hjälpas åt att planera och genomföra och hjälpa barnen i sin lek.
Barnen vill bygga en koja och vi kommer att göra detta tillsammans i skogen.

Dramatisera snick och snack

Hur målet ska utvärderas?

 

Intervjua barnen om hur är man en bra kompis och hur lyder den gyllene regeln?

 

 

Teoretisk bakgrund

I studien; Lek och läroplan: Möten mellan barn och lärare i förskola och skola, dras slutsatsen att det för att lek och lärande ska samverka på ett fruktbart sätt är viktigt att ha en målinriktad pedagogiks som

1: utmanar lärare att möta barnets värderingar samtidigt som läraren är inriktad mot de aktuella inlärningsmålen

2: utmanar läraren att reflektera över hur man med respekt för barnens spontana lek kan skapa ett utforskande och berättande samspel

3: utmanar föreställningen om hur fantasi, kreativitet och barnens meningsskapande kan komma till uttryck i alla delar av den pedagogiska praxisen menar Johansson och Pramling-Samuelsson (20016)

 

 

Dokumentation

Vi ska dokumentera detta på unikum. Vi dokumenterar även med bilder på väggarna inne på avdelningen.
Barnen kommer att vara delaktiga genom att de får kommentera bilder från vårt tema. även ta egna bilder med ipaden, som de kan kommentera innan vi lägger ut dem på unikum.

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrarna får information via hembrev och unikum, barnens lärlogg och blogginlägg.

När vi börjar bygga vår koja kommer vi fråga om de finns någon som har saker till ett kojbygge hemma som de kan skänka till snick och snack, brädor, spik, verktyg m.m.

Föräldramöte på knappen där föräldrarna och barnen går tipspromenad, varav en fråga kommer vara hur är man en bra kompis.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: