Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2016-11-21 08:23 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Jaget.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vem är jag?

Barnen ska utveckla förståelse för sig själva och sin omvärld.

Så här ska det gå till

Vi ska titta på oss själva och se likheter och olikheter. Prata om hur olika en familj ser ut, hur vi bor och var vi bor.

 Vi ska hämta och titta på kartor på turistbyrån som ligger i kommunhuset.          

 

Vi tänker också rita våra hus för att visa varandra hur de ser ut och så ska vi ta promenader hem till varje barn som bor inne i byn och åka buss till de barn som bor utanför byn.

Barnen kommer också att få tillverka sina familjer på något vis, ta med kamera hem och fotografera sitt rum hemma för att skapa sitt rum i en kartong. 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi fotograferar, filmar, ritar och sätter upp på väggarna och sparar i en teckningspärm till varje barn. Vi ska även dokumentera i Unikum.

 

Så här blev det:

 Det blev väldigt bra då de var mycket positiva på kommunen när vi kom dit. Barnen fick varsin karta som vi kunde titta på och vi har tittat på väggen tillsammans där vi upptäckte olika symboler för olika saker såsom vägar, höjder, vatten och återvinningsstation.

De visade oss också runt i kommunhuset där barnen fastnade för det stora konstverket. De studerade bilden och hittade många saker i den.

De ringde in till polisen och frågade om de kunde komma och prata med barnen.

Vi bokade ett besök senare hos polisen där barnen fick se var de sitter se deras utrustning och och sitta i deras bil. Det var spännande tyckte alla barnen.

                                

 

 Vi har nu varit hemma hos barnen som bor inne i byn och dom har fått berätta var de bor och visat oss vägen dels på kartan och genom att få gå först och på så vis visa var vi skall gå. Hemma hos barnen tog dom en bild på någonting som de vill visa oss och vi tog bild på barnet vid deras hus. Barnen har varit väldigt upprymda och undrat när vi skall gå hem till dom så de får visa var de bor.

Vi skulle nu ha åkt buss till de barnen som bor utanför byn men det blev snöoväder och väldigt halt ute så vi får boka ny tid för detta längre fram.

Barnen har tillsammans i små grupper ritat sina hus på gemensamt papper och vi har jämfört med fotona vi tagit.

Vi pratar om hur olika familjerna ser ut och barnen har ritat sin familj och berättat hur den ser ut. Barnen kom på att de ville göra sig själva med toarullar och lite annat material som de kommer fram till under skapandets gång. resultatet syns här nedan.

 

När de var färdiga med sina familjer så ville de göra rum till dom och då kom vi fram till att barnen skulle få låna vår kamera för att fota sitt rum och så skall vi göra egna rum i skokartonger.

 

Nu äntligen blev det dags att åka bussen till de barn som bor utanför byn för att se var de bor och det barn vi skulle hälsa på fick sitta och berätta för oss om bussföraren körde rätt.

 

Analys/Reflektion

Det här blev ett gigantiskt projekt som hållit på hela läsåret och barnen har verkligen engagerat sig under tiden vi jobbat med detta.

Vi har jobbat med identitet, nyfikenhet, självständighet, kultur, jobba enskilt och i grupp, motorik, koordination, begrepp, lyssna, reflektera, skapande, teknik, matte, språk och hälsa.

Vi har både i storgrupp men även i mindre grupper arbetat med familjerna, allt utifrån barnens intresse och inflytande. Barnens engagemang har varit ihållande under arbetets process och vi har under våra grupptillfällen haft återkommande dialoger hur de olika familje-situationerna kan se ut. Vi pedagoger har varit väldigt tydliga med att oavsett hur de olika familjerna är uppbyggda så är alla inkluderade.

I mindre grupper har vi märkt att en del barn mer kommer till tals och tar en mer framtonad plats i gruppen, i de situationer har vi arbetat för att vara lyhörda, stöttande samt engagerade och närvarande.

Under en kortare period har arbetet stannat upp på grund av att man behövt vänta in några barn som av olika skäl inte hunnit att färdigställa sina familjefigurer, dock har inte intresset hos de övriga svalnat utan det har hållits igång med samtal, funderingar utifrån barnens intresse samt att pedagogerna har hållit processen aktiv.

Att åka hem till varandra var en givande idé då många av barnen blev uppspelta men framförallt stolta att få visa sitt hem samt att få stå i centrum för en stund. När vi sedan fortsatte arbetet med att delge dem kameran att fota sin rum väcktes intresset på nytt igen. Stolta, upprymda, glada barn som bar påsen med kameran på ryggen och tog sitt uppdrag på fullaste allvar. Dagen efter när kameran lämnades tillbaka fick de med egna ord visa och berätta om sina tagna bilder, många diskussioner fortlöpte under dagen om vad de andra barnen hade sett på bilderna. Kameran blev ett stort engagemang och samtliga deltog med ett aktivt deltagande, alla bilderna är nu samlade i en mapp för att vidareutvecklas i ett skolåde- projekt, som i dagsläget inte har hunnit påbörjats.

Barnen är och har varit delaktiga och aktivt deltagande i våra gemensamma diskussioner,både på gruppnivå men även på individnivå, där vi observerat ett annat deltagande från de barn som har varit i behov i att komma till tals. Diskussionerna har innehållit matematiska begrepp, funderingar samt reflektioner hur olika samtliga familjer kan se ut, vi har även diskuterat olika kulturer och vikten av att lyfta fram mångfalden i vårt samhälle samt närmiljö, men framförallt har vi arbetat med att sätta ord som förklarar vår identitet, vår självständighet, samt våra olika kulturer.

När projektet närmade sig mållinjen valde vi att bjuda in till DROP-IN, där terminens verksamhet presenterades i en vernissage i Topasens uterum, samt en verksamhetsberättelse som spelades upp på projektorn i form av en imovie som visade terminens arbete.

 

Fantastiskt att se hur många bitar vi verkligen jobbat med under ett och samma projekt. 

Vad behöver nu utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: