👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - förskoleklass Garnvindeskolan

Skapad 2016-11-21 14:02 i Garnvindeskolan Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Grundskola F
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (Lgr11, Förskoleklassen)

Innehåll

Kartläggning av elevgrupp

Vi är en klass på 16 elever. Vi startade terminen med en enkel kartläggning där eleverna fick skriva de bokstäver de kunde. Vi ser att en del elever nu når målen i svenska, vi ser också att en del elever behöver extra stöttning för att nå målen. Utifrån analysen kommer vi att lägga extra vikt vid att skriva bokstäver och bokstävernas ljud. 

 

Mål

Kopplingar till läroplanen, Lgr11, Förskoleklass

 • Syfte
 • Lgr11
  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Mål att sträva utifrån Garnvindeskolans Verksamhetsplan för förskoleklassen

 • Jag kan skriva mitt namn.
 • Jag kan klasskamraternas namn.
 • Jag kan min adress.
 • Jag vet när jag fyller år.
 • Jag kan rimma.
 • Jag känner igen några bokstäver.
 • Jag kan återberätta en saga.
 • Jag förstår att en text har ett budskap.
 • Jag kan följa och utföra en instruktion.
 • Jag kan tala tydligt och med ett vårdat språk.
 • Jag kan samtala kring vad jag har lärt mig.
 • Jag kan delta i samtal kring egna och andras erfarenheter.
 • Jag kan vänta på min tur när någon annan pratar.
 • Jag har en egen åsikt men kan också respektera andras.
 • Jag kan lyssna på andra.
 • Jag vågar tala och berätta inför en grupp.
 • Jag kan hitta på egna korta sagor och berättelser.
 • Jag kan berätta om en bild eller ett föremål.
 • Jag vet hur jag uttrycker/kommunicerar via Unikum.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi arbetar i halv eller helklass beroende på arbetsuppgiften.

Utifrån vår analys lägger vi upp vårt lektionsunderlag som vi kontinuerligt utvärderar.

Vi kommer att lägga stort fokus på att eleverna lär sig skriva bokstäver och kan ljuden på bokstäverna utifrån planerade och vardagliga uppgifter i leken. Vi försöker att ha en mottagare till de uppgifter vi gör så vi skapar en naturlig och vardaglig situation.

Vi har arbetat tematiskt utifrån barnens intressen t.ex Pokemon, hästar, fiskar. Vi lät barnen skriva sagor, fakta texter och serier utifrån valda intressen.

 

 

Utvärdering

Vi utvärderade tillsammans med eleverna på vad vi hade gjort för aktiviteter där vi tränat tal, skrift och läsning  för nå målen i läroplanen och Garnvideskolans Verksamhetsplan för förskoleklass.

Vi delade in utvärderingen i tre delar prata/kommunikation, läsa och skriva. Eleverna kom vi fram till att vi hade tränat på flera olika sätt.

Under tal och kommunikation kom eleverna fram till att vi tränat genom att prata samlingen, i  inne och utelek,  i skogen, i idrotten, med leksakstelefon, med kompis, när vi läser i böcker och när vi ljudar. Eleverna kom på många olika aktiviteter där använder talet/ pratar och har en kommunikation med varandra. 

Att träna på att ljuda ( eller läsa om man hade knäckt läskoden)  blev aktiviteterna; ljudar tillsammans, läsa på;  brev, julklappar sagor, böcker av olika slag. Vi kom fram till att vi läser elevernas namn på olika ställen och tillfällen under dagen bl a på glasspinnar, när man drar värd, på lådorna.

Skriva tränade vi på bl a i visarsamlingsboken, brev, meddelande, namn, efternamn, värden skriver på tavlan, alfabetet, månaden, ljuda och skriva ord.

Större delen av klassen kände igen alla bokstäverna i alfabetet och flera kunde ljuda ihop och läsa kortare ord. 

Motivationen hos eleverna upplevdes större när vi arbetade utifrån intresseområden. 

De flesta eleverna nådde målen i verksamhetsplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -