👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Åk 7

Skapad 2016-11-22 15:31 i Gåvsta skola Uppsala
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression (utveckling) över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.

Innehåll

Arbetsgång spanska år 7

I år 7 är det viktigt att alla elever får en uppfattning om hur man studerar språk och lär sig använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Viktigt är också att eleverna utvecklar förmågan att reflektera över och ta ansvar för den egna språkinlärningen.

 

Vi arbetar med att bygga upp baskunskaperna och introducera spanska språket och dess mest grundläggande grammatiska strukturer.

 

 

Övergripande undervisningsmål åk 7:

 • Eleverna skall i undervisningen ges möjlighet:

 

   • att skapa sig förståelse för hur arbetet med översättning både från spanska till svenska samt från svenska till spanska gynnar språkinlärningen.

   • att utveckla sina ordförråd på spanska.

   • att träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket spanska genom delaktighet i olika sorters aktiviteter och övningar. 
   • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker nutida händelser (presens) på spanska.

   • att utveckla studieteknik som gynnar den egna språkinlärningen.

   • att medvetet använda olika arbetssätt som främjar den egna inlärningen.

   • att utveckla kunskap om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9