👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblomans plan mot diskriminering och kränkande behandling, Getingboet

Skapad 2016-11-29 06:33 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Vi strävar efter att vara en förskola som präglas av mångfald och respekt inför varandras olikheter, alla olika sätt att leva och vara ska ses som självklart.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Christian Eidevald tar upp Hellman som studerat hur individer förhåller sig. Forskning visar både internationellt och nationellt att förskolan många gånger förstärker traditionella könsroller genom att oreflekterat gå in i olika händelser/situationer. Forskning visar att om man går in i själva händelsen, situationen och ser de olika positionerna barnet väljer avgör vilka positioner som accepteras av olika individer.

Christian Eidevald (2009 s.175) menar att om pedagogerna i sitt bemötandet av barnet utgår ifrån hur man väljer att positionera sig i olika situationer, ger vi dem möjlighet att öva på olika situationer i olika sammanhang, vilket skapar förutsättningar för att hantera olika positioner senare i livet till barnet.

 "Olika barn är redo för olika mycket ansvar i olika situationer, inte om man är flicka eller pojke eller hur gammal man är"(Eidevald 2009 .176).

Christian menar vidare utifrån sin forskning  att om barnet ges möjlighet att träna sig i att uttrycka sina känslor och önskningar kan därmed all barn bli rustad för att senare i livet använda sig av språket för dessa ändamål. Då ger vi barnet ett verktyg att kunna förklara med ord vad de vill ha och berätta med egna ord hur de upplevt olika situationer utan att bli betraktad utifrån vilket kön man har.

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. -Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköpings Universitet

Firo - Från jag till vi. Det innebär att vi arbetar tillsammans i grupp och vi pedagoger är en viktig del i att leda barnen för att skapa struktur och sammanhållning. Enligt Firo så går gruppen igenom tre olika faser, Tillhöra, Rollsökning och till sist Samhörighet.

 

 

Mål

  • Att inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling strävar vi mot att utveckla varje barns förmåga:

      - till empati, 

      - att ta hänsyn, 

      - visa solidaritet, 

      - att reflektera, analysera över olika vardagliga dilemman,

      - respektera varje individ.

  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Strävar vi mot att varje barn utvecklar sin:

      - identitet,

      - självkänsla/medkänsla

 

 

Målkriterier

     - Utfört trygghetsvandring och efter reflektion/analys vidta åtgärder.

     - När vi ser att barnen uppmärksammar varandras känsloyttringar på ett positivt sätt.

     - När barnen är delaktiga i reflektionen av vad som hände.

     - När vi ser och hör att barnen ber om hjälp eller erbjuder hjälp.

     - När vi ser att barnen gör egna individuella val.

Syfte

Förskolan ska bli en trygg plats där alla olikheter har samma värde.

Metod

Trygghetsvandring.

Förhållningsätt ska vara öppet där vi inte lägger in några värderingar och lyfter olikheter till något positivt.

Att ha en bredd i det pedagogiska materialet där vi lyfter de 7 olika diskriminerings grunderna.

Vi arbetar med FN:s barnkonvention där vi tar upp rättigheter och försöker jobba med förståelsen för vad det innebär och betyder. Vi jobbar också ständigt med att uppmuntra och samtala om hur vi ska vara mot varandra och förståelsen för allas känslor.

Kompissolen utvecklas med nya strålar där vi samtalar om hur vi ska vara mot varandra på Getingboet. Detta utmynnar i ett kompiskontrakt.

 

 

Analys 

Genom de metoder som vi använt oss av har vi skapat ett öppet, nyfiket och gott klimat på Getingboet. Vi har gett barnen tid att samtala, diskutera och tycka tillsammans.

 

 

Uppföljning

 

Utvärdering

Genom de många samtalen på Getingboet så ser vi att förståelsen för varandra har ökat. Vi ser också att barnen är nyfikna på varandra och har stor kunskap om varandra, vilket har lett till goda, omtänksamma kompisar på Getingboet.
Vi  ser att arbetet med kompissolen och barnkonventionen har lagt grunden till de många och goda samtalen som har förts mellan barn-barn, barn-pedagog i både större och mindre grupper. Barnen har visat stor empati, förståelse och kunskap om varandra

 

 

Utveckling